Jogi közlemény

E website elérésével, használatának megkezdésével, böngészésével, mint ráutaló magatartással, Cégünkkel jogviszonyba lép a csatlakozásakor hatályos, az alább rögzített feltételekkel.

Ha ezt nem kívánja, kérjük, hogy ne használja tovább e webhelyet, mert megnyitását, használatának a megkezdését e feltételek megismerésének és elfogadásának a jeleként értékeljük.

Ezúton is felhívjuk a figyelmet, hogy az Audi és az Audi Hungaria logo bejegyzett védjegy, mely kifejezett használati jog nélkül nem használható.

Az Audi és az AUDI HUNGARIA Zrt. szellemi tulajdonának a tárgya, e website megjelenési formája és tartalma egyaránt, ekként Audi és Audi Hungaria kifejezett és címzett írásbeli hozzájárulása nélkül ez sem egészben, sem részben nem adaptálható, publikálható, reprodukálható, nem sokszorosítható és nem változtatható meg. E webhely közzététele nem értelmezhető tartalmára vonatkozó bárminemű szerzői és iparjogi használati jogosultság megadásának. Jogaink megsértéséről történő tudomást szerzésünk esetén, mind a polgári jogi, mind a büntetőjogi felelősségre vonást kezdeményezzük, és teljes kártérítési igényt érvényesítünk, elmaradt hasznunkat is magában foglaló következményi kárainkra is kiterjedően.

A weblapon szereplő információk tájékoztató jellegűek, melyet mindenki saját felelősségére használhatja, esetleges pontatlanságért, elírásért Audi és AUDI HUNGARIA Zrt. nem vállal felelősséget, és ezek külön értesítés nélkül történő megváltozásának és megváltoztatásának a jogát Audi és Audi Hungaria fenntartja. Az e webhelyen rögzített minden jogi tájékoztatást - különösen a szerzői jogi oltalomból eredő előírásokat - kötelező megtartani.

Audi és Audi Hungaria nem vállal semminemű - sem anyagi, sem erkölcsi - felelősséget, sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát, szavatosságot senkivel szemben és semmilyen feltételek között

 

  • a közzétett információk pontatlanságáért, változásért,
  • a webhelyén meghivatkozott más webhelyek elérhetőségéért és tartalmáért, és azokra történő utalás nem értelmezhető azok Audi és Audi Hungaria általi tartalmi jóváhagyásaként, de mégcsak egyetértéseként sem,
  • a weblapján, illetőleg annak meghivatkozásán keresztül elérhető helyek vírus vagy más rontó hatású programoktól való mentességéért,
  • a jogtisztaságért.