01

Adatvédelmi tájékoztató az oldal használói számára, cookie tájékoztató

A www.audi.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a Weboldal (a továbbiakban: Weboldal) látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Az adatok kezelője a(z) AUDI HUNGARIA Zrt. (a továbbiakban: Üzemeltető) (székhely: 9027 Győr, Audi Hungária út 1.)

Az Audi Hungariánál elkötelezettek vagyunk személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Audi Hungaria bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát garantálja.

Általános Rendelkezések

Az Audi Hungaria, mint adatkezelő adatai, az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége
Adatkezelő neve: Audi Hungaria Zrt.
Székhelye: 9027 Győr, Audi Hungária út 1.
Cégjegyzékszáma: 08-10-001840
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Horváth László András, tel.: +36-96-66-8472, e-mail: laszlo.horvath.dr@audi.hu

Fogalmak, alapelvek, kapcsolódó jogszabályok

Fogalmak

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

Alapelvek

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek és a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”);
 • gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Kapcsolódó jogszabályok

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.).

Az Audi.hu által akalmazott cookie-k

A Weboldal használatához a Felhasználónak általában semmilyen adatot nem kell megadnia. Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges lehet, hogy meghatározott személyes adatait az Üzemeltető rendelkezésére bocsássa.

A szolgáltatástól függően az alábbi személyes adatokra lehet az Üzemeltetőnek szüksége, melyekre vonatkozó részletes adatkezelési szabályainkat a további lenti fülek alatt találja:

 • neve és elérhetőségei, beleértve az e-mail címét, lakcímét valamint a vállalatára vonatkozó adatokat;
 • személyes és szakmai érdeklődésére, illetve iskolai/egyetemi végzettségére vonatkozó információk;
 • demográfiai adatok;
 • termékeinkkel kapcsolatos tapasztalatai és az elérhetőségeire vonatkozó preferenciák, hogy további információkat tudjunk nyújtani Önnek termékeinkről és szolgáltatásainkról.
 • A cookie-k a böngészésre használt eszközének paramétereiről, annak böngészőjéről, valamint az Ön esetleges beállításairól, korábbi látogatásairól tárolhatnak információkat, hogy ezáltal is jobb felhasználói élményt tudjunk nyújtani Önnek.

Ezen túl a weboldal cookie-kat, azaz sütiket helyezhet el a Felhasználó böngészésre használt eszközén, amennyiben ezt Ön kifejezetten jóváhagyja a weboldalra való első belépéskor. Fontos, hogy ezek a cookie-k nem az Üzemeltetőnél, hanem a Felhasználó böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így a felhasználó az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük.

A cookie-k kapcsán kezelt adatok köre

A Weboldal megtekintése során az esetlegesen megadott, fent felsorolt adatokon túl, a Felhasználó gépén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, a Felhasználó eszközének paraméterei, a felhasználó által a Weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő. Az Üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze és nem is tudja összekapcsolni személyes adatokkal, ezek megosztásáról Ön dönt a részünkre adott kifejezett felhatalmazás, valamint a böngészőjében megadott cookie-beállításaival.

A Weboldal használatához megadott egyéb adatok kezelése is a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik

Az Üzemeltető kéri, hogy “Kiskorúak” – a vonatkozó helyi jogszabályok meghatározása szerinti – jogügyleteket (vásárlás vagy bármilyen más ügylet) szülő vagy törvényes képviselő engedélye nélkül ne tegyenek.

Az adatkezelés célja

A cookie-k a felhasználói élmény javítását szolgálják. A cookie-k használata révén a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál a látogatás időtartamáról, a meglátogatott oldalakról annak érdekében, hogy a Weboldal szolgáltatásait az Üzemeltető tovább tudja fejleszteni, optimalizálni, még inkább a Felhasználó igényeire szabni. Az Üzemeltető a cookie-kat arra is felhasználja, hogy a következő látogatás során a Felhasználó korábbi tevékenységével összhangban lévő tartalmat nyújtsa a Felhasználó számára, automatikusan be tudja tölteni annak saját beállításait, így kényelmesebbé téve a weboldal használatát.

Az Üzemeltető a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez és saját statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes Felhasználók egyedi beazonosítására.

Személyes adatait hozzájárulása nélkül az Üzemeltető nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ha csak ezen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célok miatt szükséges, vagy azt jogszabály írja elő.

Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek, ugyanakkor a cookie-k egy másik része abban nyújt segítséget az Üzemeltető számára, hogy használatuk révén az Üzemeltető tisztában legyen a Felhasználó korábbi beállításaival, az általa megadott adatokkal, információkkal, weboldalhasználatának egyéb jellemzőivel, hogy azokat a következő látogatáskor ne kelljen ismét megadnia, valamint beállításai automatikusan betöltődjenek egy kellemesebb felhasználó élmény elérése érdekében. Ezeknek a cookie-knak a lejárati ideje változó, de jellemzően addig vannak jelen a Felhasználó eszközén, ameddig azokat a Felhasználó nem törli.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

Adatait az Audi Hungaria illetékes munkatársai ismerhetik meg. Továbbá a sajtószoba regisztrációjára létrehozott portál műszaki üzemeletetését az Audi Hungaria egy külső partnere látja el: Web Hosting Kft. (cím: 9700 Szombathely, Semmelweis Ignác utca 2. 14., e-mai: info@webhostingkft.hu , akik így adatfeldolgozóként kezelik az Ön által megadott adatokat. A Web Hosting Kft. kötelezte magát arra, hogy a vonatkozó jogszabályokban foglaltak valamint jelen Tájékoztató szerint kezeli a továbbított személyes adatokat.

Az Üzemeltető a személyes adatokat a Web Hosting Kft. (cím: 9700 Szombathely, Semmelweis Ignác utca 2. 14. e-mai: info@webhostingkft.hu) szerverein tárolja, amelyek 24 órás személyi őrzéssel védettek, és a magyarországi internet gerinchálózaton találhatóak.

Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek

1.1 Az érintett jogai

Az GDPR 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy az Audi Hungaria által kezelt személyes adatai tekintetében

a) a személyes adatokhoz hozzáférjen;
b) a személyes adatok helyesbítését kérje;
c) a személyes adatok törlését kérje;
d) a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
e) tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
f) a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog, lásd lenti 0 pont);
g) amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a 1.1 pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el. Az Audi Hungaria indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben az Audi Hungaria nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet az Audi Hungaria válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. Az Audi Hungaria minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésre az Audi Hungaria tájékoztatást ad a címzettekről.

Hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az Audi Hungariától visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az Audi Hungaria közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Helyesbítés

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Audi Hungaria indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Audi Hungaria indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség;
b) ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) ha a személyes adatokat az Audi Hungaria jogellenesen kezelte;
e) ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

Az adatot az Audi Hungaria nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Audi Hungaria korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Audi Hungaria ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Audi Hungariának már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról az Audi Hungaria előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek.

A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Audi Hungaria jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Audi Hungaria a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat az Audi Hungaria közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha

 • a) az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
 • b) az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor. 1

Az alábbi elérhetőségen kérhetsz további tájékoztatást adataid kezeléséről, igényelhetsz azokhoz hozzáférést, amennyiben szerinted az adataid hibásak vagy nem lehetne őket kezelni, akkor kérheted adataid helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint jelezheted tiltakozásodat az adatkezeléssel szemben. Ha bármilyen kérdésed vagy problémád merül fel az adatkezeléssel kapcsolatban szívesen állunk rendelkezésedre.

Kapcsolat
Audi Hungaria Zrt.
székhely: 9027 Győr, Audi Hungária út 1.
E-mai cím:
Adatvédelmi szakkérdések: dr. Müller Zsófia, tel: +36-96-66-5521, e-mail:
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Horváth László András, tel.:+36-96-66-8472, e-mail:

Jogorvoslati lehetőségként az alábbi hatóságokhoz lehet fordulni:
- A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.)
- A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz


1 Az előző két feltételnek együttesen kell teljesülnie, azaz csak akkor lehet élni az adathordozhatósági joggal, ha Ön hozzájárult adatai kezeléséhez (azaz hozzájárulás a jogi alapja az adatkezelésnek) vagy szerződésen alapul az adatkezelés és az adatkezelés IT rendszerekben úgy történik, hogy emberi beavatkozásra nem kerül sor.

02

Adatkezelési Tájékoztató az Audi Állásportál felhasználói és az álláshirdetésre jelentkezők részére

1. Bevezetés

Az Audi Hungaria Zrt. (cím: 9027 Győr, Audi Hungária út 1., cégjegyzékszám: 08-10-001840 a továbbiakban: „Audi Hungaria”, vagy „adatkezelő”)

 1. a https://karrier.audi.hu webcímen elérhető Állásportál (a továbbiakban: Állásportál) használata során, valamint
 2. az Audi Hungaria álláshirdetésére benyújtott pályázatok elbírálása során

a jelen tájékoztató ("Tájékoztató") szerint kezeli az Ön személyes adatait.

Az Audi Hungariánál elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Audi Hungaria bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát garantálja.

2. Általános Rendelkezések

2.1 Az Audi Hungaria, mint adatkezelő adatai, az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Adatkezelő neve: Audi Hungaria Zrt.
Székhelye: 9027 Győr, Audi Hungária út 1.
Cégjegyzékszáma: 08-10-001840  
e-mail:
telefonszám: +36 96 668 888
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Horváth László András, tel.:+36-96-66-8472 , e-mail:

2.2 A Tájékoztató személyi és tárgyi hatálya

A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az Audi Hungaria álláshirdetésére pályázatot benyújtó személyekre és az Állásportálra regisztráló személyekre, akik lehetnek külsős pályázók és az Audi Hungaria jelenlegi munkatársai is (a továbbiakban: „Ön”, vagy az „érintett”).

A Tájékoztató hatálya kiterjed a pályázói és kiválasztási folyamat során érintett releváns adatok kezelésére.

2.3 Fogalmak, alapelvek, kapcsolódó jogszabályok

2.3.1 Fogalmak

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

2.3.2 Alapelvek

Az Audi Hungaria, mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek és a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”);
 • gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”);
 • a fenti pontoknak való megfelelésért, továbbá e megfelelés igazolásáért („elszámoltathatóság”).

2.3.3 Kapcsolódó jogszabályok

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), valamint amennyiben alkalmazandó, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

3. Az Audi Hungaria által kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja

Az Audi Hungaria a következő célokból kezeli a személyes adatait

3.1.1 Álláspályázat elbírálása

Az adatkezelés célja: Az Állásportálon keresztül állásra jelentkezők, illetve az Audi Hungaria által máshol meghirdetett állásra jelentkezők és munkaerő-közvetítő partnercégektől érkező jelentkezők nyilvántartása, a benyújtott pályázatok elbírálása, ideértve az esetleges szakmai tesztek, vezetői pozícióra pályázók esetén a kiválasztási eljárás elvégzését, az állásra jelentkezők kiválasztási folyamat lezárását követő értesítése. A jelentkezés során lehetősége van a jelentkezőnek engedélyezni, hogy az általa leadott pályázati anyag alapján az Audi Hungaria személyügyi munkatársa megvizsgálja alkalmasságát a jelentkező által nem megjelölt pozíció esetében is, továbbá elindítsa a kiválasztási folyamatban.

Az adatkezelés jogalapja: Az álláshirdetésre történő jelentkezés tekintetében az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Amennyiben Ön vezetői pozícióra pályázott, úgy az adatkezelés jogalapja az adatkezelő GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti jogos érdek, ugyanis ez esetben az adatkezelő érdekében áll annak dokumentálása, hogy mely személy pályázott vezetői pozícióra, ugyanis erre évente 1 alkalommal nyílik lehetőség, így az adatkezelőnek jogos érdeke mindezt ellenőrizni, a jelentkezések megtörténtét felülvizsgálni.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott adatok, az Ön által végzett szakmai teszt eredménye, valamint az Ön álláspályázatának kiértékelése során keletkezett egyéb adatok, ideértve többek között a pályázattal kapcsolatos megjegyzéseket, a személyes interjúk és vezetői pozícióra pályázók esetén a kiválasztási eljárás eredményeit, az interjú kiértékelő lapok tartalmát, kollégáink megjegyzéseit, vezetői pozícióra pályázók esetén az értékelő kollégák feljegyzéseit, értékelését az Ön kompetenciáiról. Az Audi Hungaria dolgozó pályázása során a belső kiválasztási folyamat részeként a profiljában rögzítésre kerül a dolgozó törzsszáma is.

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben Ön törli az Állásportál profilját, vagy hozzájárulását egyéb módon visszavonja, személyes adatait a rendszerből töröljük. Az adott pozíción történő kiválasztási folyamat lezárást követően az Ön pályázói profiljához tartozó pályázatát 365 nap után automatikusan töröljük. Ha pályázata nem kerül lezárásra, 180 nap elteltével automatikusan elutasítási fázisba kerül és 365 nap elteltével törlésre.

Amennyiben Ön egy évig nem használja a rendszert és minden pályázata legalább 365 napja törlésre került, profil adatai is automatikusan törlésre kerülnek. Erről a törlést megelőző 30. napon értesítést kap. Amennyiben Ön újra bejelentkezik az Állásportálra az egy éves határidő újraindul. Amennyiben Ön pozícióra történő jelentkezését nem véglegesíti, erről 7 nap után értesítést kap. Ha a pozícióra történő jelentkezését továbbra sem küldi el rendszerünkben, 30. napon törlésre kerül, amiről tájékoztatást kap.

Amennyiben nem nyert felvételt az Audi Hungariahoz, személyes adatait abban az esetben is 1 évig őrizzük meg. Ha ezzel nem ért egyet, regisztrált profilját, illetve a Önre vonatkozó egyéb személyes adatokat, így a kiválasztás során értékelt szempontokat, és az elutasítás indokait is belépés után törölni tudja a következő linken: www.audi.hu/palyazoi-fiokom, illetve a rendszerből kapott tájékoztató levélben is lehetősége van erre.

Amennyiben Ön vezetői pozícióra pályázik, kiválasztási eljáráson vesz részt és a felvételi folyamat sikertelen, úgy az Ön adatait, illetve a kiválasztási eljáráson készült dokumentumokat 1 évig őrizzük meg, utána megsemmisítjük és töröljük. A megőrzés indoka, hogy Ön 1 év elteltével pályázhat újra vezetői pozícióra, amennyiben ugyanarról a szintű vezetői pozícióról van szó. A kiválasztási eljáráshoz tartozó titoktartási nyilatkozat annak aláírásával lép hatályba és a kiválasztási eljárás befejezését követő 5 évig marad hatályban.

Amennyiben Ön vezetői pozícióra pályázik, kiválasztási eljáráson vesz részt és a felvételi folyamat sikeres, úgy az Ön adatait a kiválasztási eljáráson készült dokumentumokat az Audi Hungaria munkavállalóira érvényes szabályozás szerint őrizzük meg.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Személyügyi terület kiválasztásért felelős kollégái és a pozíciót meghirdető terület vezetője, vezetői pozícióra történő pályázás esetén a kiválasztási eljárásban részt vevő értékelő kollégák, moderátorok. Amennyiben a jelentkezés során az érintett engedélyezi, hogy az általa leadott pályázati anyag alapján az Audi Hungaria személyügyi munkatársa megvizsgálja alkalmasságát nem megjelölt pozíció esetében is, továbbá elindítsa a kiválasztási folyamatban, akkor a pályázati anyag továbbításra kerül a folyamatban érintett Audi Hungaria munkatársak felé.

Adattovábbítás: A pályázat elbírálása és az Állásportál használata során adatait a portál műszaki üzemeltetését végző Web Hosting Kft. (cím: 1116 Budapest, Talpas utca 3., e-mail: , tel.: +36 94 514 333) és az Audi A.G. (cím: Auto-Union-Straße 1, 85045 Ingolstadt, e-mail: imprint@audi.de, tel.: +49 (0)841 89-0) is kezeli adatfeldolgozóként.

Amennyiben az Ön pályázata munkaerő-közvetítő partnercégen keresztül érkezett az Önt közvetítő partnerünk kapcsolattartójának kizárólag a következő adatokat adjuk át az Ön pályázatának állapotáról: A pályázattal érintett munkakör; valamint a kiválasztás folyamatának státusza (pl. folyamatban, beérkezett, kiválasztás alatt, elutasított, felvételre került, próbaidő lejárt, próbaidő alatt kilépett).

3.1.2 Álláspályázatra jelentkezés személyesen az állásbörzéken, vagy egyéb rendezvények során és egyéb online pályázói felületeken

Az adatkezelés célja: Az állásbörzéken és egyéb rendezvényeken állásra jelentkezők az egyéb online pályázói felületen (pl. 1 perces regisztráció, Felvételi nap, www.audi.hu/allasajanlatok, www.audi.hu/erecruiting, Kampány microsite, pl: www.audi.hu/kampany/koltsegelemzo, Online érdeklődés - Nekem szóló álláslehetőségek az Audinál) leadott pályázatok feldolgozása. A jelentkezőt az Audi Hungaria munkatársai regisztrálják az Állásportálon. A sikeres regisztrációról a jelentkező e-mailben értesítést kap.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott adatok, valamint az Ön álláspályázatának kiértékelése során keletkezett egyéb adatok, ideértve többek között a pályázattal kapcsolatos megjegyzéseket, valamint a személyes interjúk eredményeit, az interjú kiértékelő lapok tartalmát és kollégáink megjegyzéseit, vezetői pozícióra pályázók esetén a kiválasztási eljárás eredményeit, az értékelő kollégák feljegyzéseit, értékelését az Ön kompetenciáiról, a kiválasztási eljárás végeredményét. Az Audi Hungaria munkatársának törzsszáma a belső kiválasztási folyamat esetén.

Az adatkezelés időtartama: Az állásbörzéken és az egyéb online pályázói felületen (pl. 1 perces regisztráció, Felvételi nap, www.audi.hu/allasajanlatok, www.audi.hu/erecruiting, Kampány microsite, pl: www.audi.hu/kampany/koltsegelemzo, Online érdeklődés - Nekem szóló álláslehetőségek az Audinál)) leadott pályázatok feldolgozást követően regisztráció során megadott adatait maximum egy évig tároljuk. Ezt követően személyes adatait a 3.1.1 és 3.1.3 pontok szerint kezeljük.

Amennyiben Ön vezetői pozícióra pályázott és kiválasztási eljáráson vett részt, az abban keletkezett adatokat a 3.1.1. pontnak megfelelően őrizzük meg.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Személyügyi terület kiválasztásért felelős kollégái.

Adattovábbítás: Az Állásportál használata során adatait a portál műszaki üzemeltetését végző Web Hosting Kft. (cím: 1116 Budapest, Talpas utca 3., e-mail: , tel.: +36 94 514 333) és az Audi A.G. (cím: Auto-Union-Straße 1, 85045 Ingolstadt, e-mail: imprint@audi.de, tel.: +49 (0)841 89-0) is kezeli adatfeldolgozóként.

3.1.3 Állásportál

Az adatkezelés célja: Regisztráció az Állásportálon, a portál használata. A pályázó a lenti képen is látható „Profilstátusz” fül alatt jelentkezésekor beállíthatja státuszát. „Engedélyezve” státusz esetén Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy beadott anyagait munkatársaink nem csak a jelentkezésében megjelölt, hanem más nyitott pozíciókra is megvizsgálják. Ezen hozzájárulását bármikor visszavonhatja, amennyiben státuszát zárolja. „Zárolt” profilstátusz esetén beadott anyagait munkatársaink csak a pályázatában megjelölt pozícióra nézve vizsgálják meg.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott adatok. Az Audi Hungaria munkatársának törzsszáma a belső kiválasztási folyamat esetén.

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben Ön törli az Állásportál profilját, személyes adatait a rendszer törli. Az adott pozíción történő kiválasztási folyamat lezárást követően az Ön pályázói profiljához tartozó pályázatát 365 nap után automatikusan töröljük. Amennyiben Ön egy évig nem használja a rendszert és minden pályázata legalább 365 napja törlésre került, profil adatai is automatikusan törlésre kerülnek. Erről a törlést megelőző 30. napon értesítést kap. Amennyiben Ön újra bejelentkezik a Portálra az egy éves határidő újraindul.

Amennyiben nem nyert felvételt az Audi Hungariahoz, személyes adatait abban az esetben is 1 évig őrizzük meg. Ha ezzel nem ért egyet, regisztrált profilját, illetve a Önre vonatkozó egyéb személyes adatokat, így a kiválasztás során értékelt szempontokat, és az elutasítás indokait is belépés után törölni tudja a következő linken: www.audi.hu/palyazoi-fiokom, illetve a rendszerből kapott tájékoztató levélben is lehetősége van erre.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Személyügyi terület kiválasztásért felelős kollégái és a pozíciót meghirdető terület vezetője.

Adattovábbítás: Az Állásportál használata során adatait a portál műszaki üzemeltetését végző Audi A.G. (cím: Auto-Union-Straße 1, 85045 Ingolstadt, e-mail: imprint@audi.de, tel.: +49 (0)841 89-0) is kezeli adatfeldolgozóként.

3.1.4 Adatbázis az állásportálra jelentkező pályázókról

Az adatkezelés célja: Amennyiben a pályázat az e-Recrutierung, pályázatkezelő rendszerbe érkezik bármely pozícióra, automatikusan tárolásra kerül az adatbázisban. Adatbázisban tárolódnak azok a jelöltek, akik valamely pályázási eljárás során manuális feltöltéssel, adatbázis pozícióra való jelentkezéssel pl. IT adatbázis, Mérnök adatbázis stb., munkatársi ajánlás során, illetve bármely pozícióra történő jelentkezéssel érkeznek a pályázatkezelő rendszerbe. A jelöltprofilok a rendszerből a mindenkor érvényes törlési koncepciónak megfelelően fognak törlődni. Emellett profiljába belépve maga a pályázó is törölni tudja adatait. Amennyiben pályázói profilját törli a rendszerben, ezzel egyidejűleg profilja törlődik az adatbázisból is.

Azon pályázók, akiknek profilja zárolva van (nem engedélyezik további pozícióra a megkeresést) szintén elérhetőek az adatbázisban, őket további pozícióra nem keressük fel, csak a regisztrációs adatok megőrzésének céljából szerepelnek az adatbázisban.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: külső és belső pályázókra vonatkozó személyes adatok, elérhetőségek, iskolai végzettségek, munkatapasztalatok, nyelvtudásra vonatkozó információk, bérigény, felmondási idő, illetve egyéb a csatolt dokumentumokban, önéletrajzban rögzített adatok. A kiválasztás során további adatokkal egészülhetnek ki: az álláspályázatok kiértékelése során keletkezett egyéb adatok, ideértve többek között a pályázattal kapcsolatos megjegyzések, valamint a teszteredmények, a személyes interjúk eredményei, az interjú kiértékelő lapok tartalma, az elvégzett tesztek eredményei és kollégáink megjegyzései. Az Audi Hungaria dolgozó pályázása során a belső kiválasztási folyamat részeként a profiljában rögzítésre kerül a dolgozó törzsszáma is.

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben Ön törli az állásportál profilját, személyes adatait a rendszer törli az adatbázisból is. Az adott pozíción történő kiválasztási folyamat lezárást követően az Ön pályázói profiljához tartozó pályázatát 365 nap után automatikusan töröljük. Amennyiben Ön egy évig nem használja a rendszert és minden pályázata legalább 365 napja törlésre került, profil adatai is automatikusan törlésre kerülnek. Erről a törlést megelőző 30. napon értesítést kap. Amennyiben Ön újra bejelentkezik a portálra az egy éves határidő újraindul

Amennyiben nem nyert felvételt az Audi Hungariahoz, személyes adatait abban az esetben is 1 évig őrizzük meg, bent marad az adatbázisban. Ha ezzel nem ért egyet, regisztrált profilját, illetve a Önre vonatkozó egyéb személyes adatokat, így a kiválasztás során értékelt szempontokat, és az elutasítás indokait is belépés után törölni tudja a következő linken: www.audi.hu/palyazoi-fiokom, illetve a rendszerből kapott tájékoztató levélben is lehetősége van erre. Ezzel a törléssel egyidejűleg az adatbázisból is törlésre kerül.

Az adatok meg ismerésére jogosult személyek köre: Az adatokat a személyügy kiválasztásért felelős munkatársai kezelik jogosultságkoncepció alapján

Adattovábbítás: Az Állásportál használata során adatait a portál műszaki üzemeltetését végző Audi A.G. (cím: Auto-Union-Straße 1, 85045 Ingolstadt, e-mail: imprint@audi.de, tel.: +49 (0)841 89-0) kezeli adatfeldolgozóként.

3.1.5 Interjú/szakmai kiválasztási nap

A beérkezett pályázatok feldolgozását követően telefonos és/vagy személyes interjúra, szakmai kiválasztási napra kerülhet sor.

Az adatkezelés célja: Az interjú/szakmai kiválasztási nap során a nyitott pozícióra legalkalmasabb jelölt kiválasztása irányított interjú kérdések és az interjú során készült jegyzetek alapján, mely jegyzetek célja a döntéshozatal előkészítés

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása, továbbá az Audi Hungaria jogos érdeke, hogy egy kiválasztási eljárás során az interjún elhangzottakat a későbbi szakszerű döntéshozatal érdekében lejegyzetelje

A kezelt személyes adatok köre: Az interjút, szakmai kiválasztási napot vezető személyügyi munkatárs jegyzetei az álláshirdetésben megjelölt szakmai és nem szakmai kompetenciákró

Az adatkezelés időtartama: Az interjú/kiválasztási nap során a papír alapú jegyzetek a sikeres kiválasztási folyamat végén a jelölt, majd leendő munkatárs személyügyi anyagába kerülnek lefűzése, és annak munkaviszonya alatt megőrzésre kerülnek. A felvételt nyert pályázó saját maga által elkészített és részünkre rendelkezésre bocsájtott dokumentációja (pl. önéletrajz, bizonyítványok másolata, motivációs levél stb.) megőrzésre kerül a munkaviszonya alatt. A felvételt nem nyert pályázó esetében az interjút/szakmai kiválasztási kört követően a papír alapú jegyzetek megsemmisítésre kerülnek. Az Állásportálban kezelt jegyzetek kapcsán, amennyiben Ön törli az Állásportál profilját, személyes adatait a rendszer törli. Az adott pozíción történő kiválasztási folyamat lezárást követően az Ön pályázói profiljához tartozó pályázatát 365 nap után automatikusan töröljük. Amennyiben Ön egy évig nem használja a rendszert és minden pályázata legalább 365 napja törlésre került, profil adatai is automatikusan törlésre kerülnek. Erről a törlést megelőző 30. napon értesítést kap. Amennyiben Ön újra bejelentkezik a Portálra az egy éves határidő újraindul

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Személyügyi terület kiválasztásért felelős kollégái és a pozíciót meghirdető terület vezetője

Adattovábbítás: Az Állásportál használata során adatait a portál műszaki üzemeltetését végző Audi A.G. (cím: Auto-Union-Straße 1, 85045 Ingolstadt) is kezeli adatfeldolgozóként

3.1.6 Interjú/szakmai kiválasztási nap/vezetői kiválasztási eljárás

A beérkezett pályázatok feldolgozását követően telefonos és/vagy személyes interjúra, szakmai kiválasztási napra, vezetői pozícióra történő pályázat esetén kiválasztási eljárásra kerülhet sor.

Az adatkezelés célja: Az interjú/szakmai kiválasztási nap során a nyitott pozícióra legalkalmasabb jelölt kiválasztása irányított interjú kérdések és az interjú során készült jegyzetek alapján, mely jegyzetek célja a döntéshozatal előkészítése. Vezetői kiválasztási eljárás során a nyitott vezetői pozícióra legalkalmasabb jelölt kiválasztása, az adott pozícióra való megfelelés vizsgálata, annak a diagnosztizálása, hogy az adott jelölt rendelkezik-e az Audi Hungaria Zrt. követelményprofiljában rögzített kompetenciákkal.

Az adatkezelés jogalapja: Az Audi Hungaria azon jogos érdeke, hogy egy kiválasztási eljárás során az interjún és a kiválasztási eljárásban elhangzottakat a későbbi szakszerű döntéshozatal érdekében lejegyzetelje, megőrizze (kezelje).

A kezelt személyes adatok köre: Az interjút, szakmai kiválasztási napot vezető személyügyi munkatárs jegyzetei az álláshirdetésben megjelölt szakmai és nem szakmai kompetenciákról. Vezetői pozícióra pályázók esetén az értékelő kollégák feljegyzései, értékelései az Ön kompetenciáiról, a kiválasztási eljárás végeredménye.

Az adatkezelés időtartama: Az interjú/kiválasztási nap során a papír alapú jegyzetek a sikeres kiválasztási folyamat végén a jelölt, majd leendő munkatárs személyügyi anyagába kerülnek lefűzése, és annak munkaviszonya alatt megőrzésre kerülnek. A felvételt nyert pályázó saját maga által elkészített és részünkre rendelkezésre bocsájtott dokumentációja (pl. önéletrajz, bizonyítványok másolata, motivációs levél stb.) megőrzésre kerül a munkaviszonya alatt. A felvételt nem nyert pályázó esetében az interjút/szakmai kiválasztási kört követően a papír alapú jegyzetek megsemmisítésre kerülnek.   Az Állásportálban kezelt jegyzetek kapcsán, amennyiben Ön törli az Állásportál profilját, személyes adatait a rendszer törli. Az adott pozíción történő kiválasztási folyamat lezárást követően az Ön pályázói profiljához tartozó pályázatát 365 nap után automatikusan töröljük. Amennyiben Ön egy évig nem használja a rendszert és minden pályázata legalább 365 napja törlésre került, profil adatai is automatikusan törlésre kerülnek. Erről a törlést megelőző 30. napon értesítést kap. Amennyiben Ön újra bejelentkezik a Portálra az egy éves határidő újraindul.

Amennyiben Ön vezetői pozícióra pályázik, kiválasztási eljáráson vesz részt és a felvételi folyamat sikertelen, úgy az Ön adatait, illetve a kiválasztási eljáráson készült dokumentumokat 1 évig őrizzük meg, utána megsemmisítjük és töröljük. A megőrzés indoka, hogy Ön 1 év elteltével pályázhat újra vezetői pozícióra, amennyiben ugyanarról a szintű vezetői pozícióról van szó. A kiválasztási eljáráshoz tartozó titoktartási nyilatkozat annak aláírásával lép hatályba és a kiválasztási eljárás befejezését követő 5 évig marad hatályban.

Amennyiben Ön vezetői pozícióra pályázik, kiválasztási eljáráson vesz részt és a felvételi folyamat sikeres, úgy az Ön adatait a kiválasztási eljáráson készült dokumentumokat az Audi Hungaria munkavállalóira érvényes szabályozás szerint őrizzük meg.

Amennyiben nem nyert felvételt az Audi Hungariahoz, személyes adatait abban az esetben is 1 évig őrizzük meg. Ha ezzel nem ért egyet, regisztrált profilját, illetve a Önre vonatkozó egyéb személyes adatokat, így a kiválasztás során értékelt szempontokat, és az elutasítás indokait is belépés után törölni tudja a következő linken: www.audi.hu/palyazoi-fiokom, illetve a rendszerből kapott tájékoztató levélben is lehetősége van erre.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Személyügyi terület kiválasztásért felelős kollégái és a pozíciót meghirdető terület vezetője. Vezetői pozícióra történő pályázás esetén a kiválasztási eljárásban részt vevő értékelő kollégák, moderátorok.

Adattovábbítás: Az Állásportál használata során adatait a portál műszaki üzemeltetését végző Audi A.G. (cím: Auto-Union-Straße 1, 85045 Ingolstadt, e-mail: imprint@audi.de, tel.: +49 (0)841 89-0) is kezeli adatfeldolgozóként.

Amennyiben Önt személyes interjúra hívjuk, a gyár területére való belépés kapcsán egynapos belépőt szükséges igényelnie az Otthon (audiportal.hu) felületen, ahol a kapcsolódó adatvédelmi tájékoztatót is megtekintheti (altalanos_adatvedelmi_tajekoztato_partnercegeknek.pdf (audiportal.hu).

3.1.7 Adatkezelés erkölcsi bizonyítvány bemutatása esetén

Bizonyos, külön írásban meghatározott munkakörök esetén az Audi Hungaria erkölcsi bizonyítvány bemutatását kéri.

Az adatkezelés célja: A munkaviszony létesítése előtt annak vizsgálata, hogy a pályázó korábbi magatartása veszélyezteti-e az Audi Hungaria jogos vagyoni, gazdasági érdekeit vagy a jelenlegi munkavállalóit.

Az adatkezelés jogalapja: Az Audi Hungaria jogos érdeke. A Munka Törvénykönyve 11. §-a lehetőséget biztosít a munkáltató számára, hogy erkölcsi bizonyítvány bemutatását kérje, amennyiben az adott munkakörben az érintett személy foglalkoztatása a munkáltató jelentős vagyoni érdeke, törvény által védett titok sérelmének veszélyével járna vagy a munkavállaló bizonyos magas kockázatú munkakörben végez munkát. Így az Audi Hungariának jogos vagyoni érdeke, hogy az általa meghatározott munkakörök esetén megvizsgálja, a pályázó korábbi magatartása nem veszélyezteti-e a vállalat vagyonát, üzleti titkait, jó hírnevét. Amennyiben az erkölcsi bizonyítványban bejegyzés található, a pályázó szabad döntése alapján mérlegelheti, hogy annak tartalmáról nyilatkozik-e az Audi Hungaria részére.

A kezelt személyes adatok köre: Az erkölcsi bizonyítvány tartalma a munkaszerződés megkötése előtt betekintéssel ellenőrzésre kerül. Amennyiben az erkölcsi bizonyítványban bejegyzés található, melynek tartalmáról a pályázó önként nyilatkozik, és munkáltató mérlegelése után sor kerül a munkaszerződés megkötésére, úgy erről egy írásos feljegyzés készül, mely az alábbi adatokat tartalmazza: név, születési idő, a büntetlen/büntetett előélet, foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás ténye, mérlegelés és a döntés háttere.

A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése: az Audi Hungaria a személyes adatok különleges kategóriájába tartozó adatokat, büntetett előéletre vonatkozó személyes adatokat kezel, amennyiben az erkölcsi bizonyítvány ilyen információkat tartalmaz. Az adatkezelés a GDPR 9. cikk (2) bekezdés b) pontja szerinti feltétel teljesülése alapján az Audi Hungaria számára a Munka Törvénykönyvének jogi előírásaiból fakadó kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges.

Az adatkezelés időtartama: A feljegyzés, melyben a pályázó önként nyilatkozott erkölcsi bizonyítványának tartalmáról, a pályázóval létesített munkaviszony megkezdése után a személyi anyagában kerül megőrzésre a munkaviszonya kezdetétől számított 3 évig. Amennyiben a pályázóval nem jön létre munkajogviszony, a feljegyzés a pályázat elutasításához viszonyítva 1 év elteltével megsemmisítésre, illetve törlésre kerül.

Ha ezzel nem ért egyet, regisztrált profilját, illetve a Önre vonatkozó egyéb személyes adatokat, így a kiválasztás során értékelt szempontokat, és az elutasítás indokait is belépés után törölni tudja a következő linken: www.audi.hu/palyazoi-fiokom, illetve a rendszerből kapott tájékoztató levélben is lehetősége van erre.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Személyügyi referensek és a személyügy javadalmazási rendszerek illetékes kollégái, feljegyzés megszületése esetén pedig a megpályázott pozícióért felelős területi vezető, a HR Compliance-ért felelős terület vezetője, az illetékes személyügyi referens vezetője, a munkáltatói jogkört gyakorló vezető, valamint bizonyos esetben a jogi osztály illetékes munkatársa is megismerheti az adatokat. Az SAP HR rendszert az Audi AG (cím: Auto-Union-Straße 1, 85045 Ingolstadt, Németország, e-mail: imprint@audi.de, tel.: +49 (0)841 89-0) biztosítja adatfeldolgozóként.

3.1.8 Álláspályázatra jelentkezők egyeztetése compliance szempontok alapján

Az adatkezelés célja: az Audi Hungaria állásajánlataira jelentkező pályázók ellenőrzése a vállalat compliance szempontjainak megfelelő szankciós listákban.

Az adatkezelés jogalapja: Az Audi Hungaria jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) f) pont alapján, ugyanis az adatkezelőnek érdekében áll, hogy olyan munkaerőt alkalmazzon, aki körözés alatt nem áll, illetve a compliance által előírt adatbázisokban nem szerepel. Amennyiben szerepel a megnevezett adatbázisokban, listákban, úgy az Audi Hungaria mérlegeli, hogy az adott munkakör betöltésével összeegyeztethetetlen-e az adatbázisban található információ.

A kezelt személyes adatok köre: Az érintett jelentkező következő azonosító adatai: Név, születési dátum, illetve annak ténye, hogy a nevezett adatbázisban szerepel-e.

Az adatkezelés időtartama: Szerződéskötés esetén a munkaviszony megszűnéséig, egyéb esetben a pályázói profil törléséig. Amennyiben Ön törli az Állásportál profilját, vagy hozzájárulását egyéb módon visszavonja, személyes adatait a rendszerből töröljük. Az adott pozíción történő kiválasztási folyamat lezárást követően az Ön pályázói profiljához tartozó pályázatát 365 nap után automatikusan töröljük. Amennyiben Ön egy évig nem használja a rendszert és minden pályázata legalább 365 napja törlésre került, profil adatai is automatikusan törlésre kerülnek. Erről a törlést megelőző 30. napon értesítést kap. Amennyiben Ön újra bejelentkezik az Állásportálra az egy éves határidő újraindul. Amennyiben Ön pozícióra történő jelentkezését nem véglegesíti, erről 7 nap után értesítést kap. Ha a pozícióra történő jelentkezését továbbra sem küldi el rendszerünkben, 30. napon törlésre kerül, amiről tájékoztatást kap.

Amennyiben nem nyert felvételt az Audi Hungariahoz, személyes adatait abban az esetben is 1 évig őrizzük meg. Ha ezzel nem ért egyet, regisztrált profilját, illetve a Önre vonatkozó egyéb személyes adatokat, így a kiválasztás során értékelt szempontokat, és az elutasítás indokait is belépés után törölni tudja a következő linken: www.audi.hu/palyazoi-fiokom, illetve a rendszerből kapott tájékoztató levélben is lehetősége van erre.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Személyügyi terület kiválasztásért felelős kollégái.

Adattovábbítás: A pályázói rendszer adatait az Audi A.G. (cím: Auto-Union-Straße 1, 85045 Ingolstadt, e-mail: imprint@audi.de, tel.: +49 (0)841 89-0) kezeli adatfeldolgozóként.

3.1.9 Adatkezelés a munkatársi ajánlási program során

Az adatkezelés célja: A munkatársi ajánlási program lebonyolítása. Az ajánló munkatárs tájékoztatása az Ön pályázatának állapotáról.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott adatok, az Ön álláspályázatának kiértékelése során keletkezett egyéb adatok, ideértve többek között a pályázattal kapcsolatos megjegyzéseket. A programban rögzített ajánlás, és az Ön pályázatának státusza, az Önt ajánló munkatársunk által megadott következő adatok: név, e-mail cím, továbbá a referenciaként szolgáló információk, melyek megadása az ajánló munkatárs részéről opcionális (1. Mit emelnél ki a pályázóval kapcsolatban, amit úgy gondolsz mindenképpen érdemes tudnunk róla? 2. Kifejezetten miért ajánlanád az Audi Hungaria számára a pályázót? 3. Ismersz olyan tevékenységet vagy szakterület az Audin belül, melyre kifejezetten ajánlanád ismerősöd?)

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben Ön a munkatársunk ajánlását követő 30 napon belül nem regisztrál állásra, az ajánló munkatársunk által megadott adatait a rögzítést követően 37 nap után töröljük. Amennyiben Ön 30 napon belül regisztrált az Audi Hungaria munkatársai regisztrálják az Állásportálon. A sikeres regisztrációról a jelentkező e-mailben értesítést kap. Ezt követően személyes adatait a 3.1.1 és 3.1.3 pontok szerint kezeljük.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Személyügyi terület kiválasztásért felelős kollégái.

Adattovábbítás: Az Állásportál használata során adatait a portál műszaki üzemeltetését végző Web Hosting Kft. (cím: 1116 Budapest, Talpas utca 3., e-mail: info@webshark.hu, tel.: +36 94 514 333) és az Audi A.G. (cím: Auto-Union-Straße 1, 85045 Ingolstadt, e-mail: imprint@audi.de, tel.: +49 (0)841 89-0) is kezeli adatfeldolgozóként.

Az Önt ajánló munkatársunknak kizárólag a következő adatokat adjuk át az Ön pályázatának állapotáról: A pályázattal érintett munkakör; valamint a kiválasztás folyamatának státusza (pl. folyamatban, beérkezett, kiválasztás alatt, elutasított, felvételre került, próbaidő lejárt, próbaidő alatt kilépett).

3.1.10 Adatbázis azon jelentkezőkről, akikkel az Audi Hungaria a jövőben nem kíván munkaviszonyt létesíteni

Az adatkezelés célja: az Audi Hungaria azon jelentkezőkről, akikkel a jövőben nem kíván munkaviszonyt létesíteni, egy nyilvántartást vezet.

Az adatkezelés jogalapja: Az Audi Hungaria jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) f) pont alapján.

A kezelt személyes adatok köre: Az érintett jelentkező következő azonosító adatai: Név, e-mail cím, születési dátum.

Az adatkezelés időtartama: A listára kerülést követő öt év.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Személyügyi terület kiválasztásért felelős kollégái.

Adattovábbítás: Adattovábbításra nem kerül sor

3.1.11 A pályázói adatok statisztikai célra történő felhasználása

Az Audi Hungaria a pályázatkezelő rendszerbe beérkező adatokból statisztikai elemzéseket, kimutatásokat készít. Cél a kiválasztási folyamat fejlesztése, toborzási mérőszámok vizualizációja a folyamatoptimalizálás érdekében. A statisztika a pályázat elbírálását nem befolyásolja. Statisztika nem a pályázókról, hanem kizárólag a pályázói eljárásról készül.

A pályázatra és a kiválasztási folyamat szakaszaira vonatkozó adatok, időpontok, státuszok. A jelentkezők pályázatainak beérkezésének időpontját, valamint a kiválasztási tevékenységek időpontját (pl. interjú meghívás, pályázat lemondása) és státuszát elemzi a rendszer. A statisztika alapvetően nem tartalmaz az egyes pályázókra vonatkozó személyes adatot, a lenti folyamat szerint azok anonimizálásra kerülnek.

Amennyiben Ön törli az Állásportál profilját, személyes adatait a rendszer törli. Az adott pozíción történő kiválasztási folyamat lezárást követően az Ön pályázói profiljához tartozó pályázatát 365 nap után automatikusan töröljük. Amennyiben Ön egy évig nem használja a rendszert és minden pályázata legalább 365 napja törlésre került, profil adatai is automatikusan törlésre kerülnek. Erről a törlést megelőző 30. napon értesítést kap. Amennyiben Ön újra bejelentkezik a Portálra az egy éves határidő újraindul. Amennyiben adatai pályázói rendszerünkben törlésre kerültek, a statisztikai kimutatásokban anonimizálásra kerülnek. A statisztikai kimutatások 2 évre visszamenőleg elérhető adatokra készülnek.

A pályázó személye anonimizálás után nem visszakövethető.

4. Automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is

Az Audi Hungaria az Ön adatai tekintetében automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem alkalmaz.

5. Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek

5.1 Az Ön jogai

Az GDPR 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy az Audi Hungaria által kezelt személyes adatai tekintetében

a) a személyes adatokhoz hozzáférjen;
b) a személyes adatok helyesbítését kérje;
c) a személyes adatok törlését kérje;
d) a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
e) tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
f) a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog, lásd lenti 5.1.6 pont);
g) amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell.

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a 2.1 pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el. Az Audi Hungaria indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben az Audi Hungaria nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet az Audi Hungaria válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. Az Audi Hungaria minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésre az Audi Hungaria tájékoztatást ad a címzettekről.

5.2 Hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az Audi Hungariától visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az Audi Hungaria közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

5.3 Helyesbítés

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Audi Hungaria indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

5.4 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Audi Hungaria indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség;
b) ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) ha a személyes adatokat az Audi Hungaria jogellenesen kezelte;
e) ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

Az adatot az Audi Hungaria nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

5.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Audi Hungaria korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Audi Hungaria ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Audi Hungariának már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról az Audi Hungaria előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek.

5.6 A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Audi Hungaria jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Audi Hungaria a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

5.7 Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat az Audi Hungaria közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha

a) az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.

Az előző két feltételnek együttesen kell teljesülnie, azaz csak akkor lehet élni az adathordozhatósági joggal, ha Ön hozzájárult adatai kezeléséhez (azaz hozzájárulás a jogi alapja az adatkezelésnek) vagy szerződésen alapul az adatkezelés és az adatkezelés IT rendszerekben úgy történik, hogy emberi beavatkozásra nem kerül sor.

5.8 Jogorvoslat

Amennyiben Ön nem ért egyet az Audi Hungaria válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH; székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. Utóbbi esetben a per elbírálására a törvényszékeknek van hatásköre. A pert – választása szerint – vagy a Győri Törvényszéken (amely az Audi Hungaria székhelye alapján illetékes) vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. A törvényszékek listájához kattintson az alábbi linkre: https://birosag.hu/torvenyszekek.

6. Adattovábbítás, az adatfeldolgozók adatai, elérhetősége

Az Audi Hungaria által használt adatfeldolgozók a 3. pontban kerülnek feltüntetésre, az adott adatkezelési célra vonatkozó pontban. Az EU/EGT-n kívüli harmadik országba nem történik adattovábbítás.

7. Lehetséges változások a Tájékoztatóban

Az Audi Hungaria megváltoztathatja ezt a Tájékoztatót és mellékleteit. Ebben az esetben az Audi Hungaria a frissített változatot közzéteszi. Az érdemi változásokról az Audi Hungaria mindig megfelelő tájékoztatást nyújt.

Emellett a Tájékoztatóban foglalt adatkezelések mellett, az Audi Hungaria tevékenysége során kezelt adatok tekintetében további adatvédelmi szabályok is érvényesek lehetnek.

Amennyiben kérdés merül fel arra vonatkozóan, hogy melyik tájékoztatás alkalmazandó, keresse fel az adatvédelmi tisztviselőt.


03

Adatkezelési Tájékoztató hírlevélre feliratkozók számára


1. Bevezetés

Az Audi Hungaria Zrt. (cím: 9027 Győr, Audi Hungária út 1., cégjegyzékszám: 08-10-001840 a továbbiakban: Audi Hungaria, vagy adatkezelő) karrier célú hírlevél küldő rendszere regisztrációhoz kötött.

Az Audi Hungaria által üzemeltetett hírlevél küldő rendszer online regisztrációs felületén (www.audi.hu/hirlevel) az adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat a jelen tájékoztató ("Tájékoztató") szerint kezeli.

Az Audi Hungariánál elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Audi Hungaria bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát garantálja.

2. Általános Rendelkezések

2.1 Az Audi Hungaria, mint adatkezelő adatai, az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Adatkezelő neve: Audi Hungaria Zrt.
Székhelye: 9027 Győr, Audi Hungária út 1.
Cégjegyzékszáma: 08-10-001840
E-mail:

2.2 Adatvédelmi tisztviselő

dr. Horváth László András, tel.:+36-96-66-8472, e-mail:

A Tájékoztató személyi és tárgyi hatálya

A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az Audi Hungaria audi.hu honlapján hírlevélre regisztrálókra(a továbbiakban: Ön, vagy az érintett).

A Tájékoztató hatálya nem terjed ki az Audi Hungaria munkavállalói adatainak kezelésére.

2.3 Fogalmak, alapelvek, kapcsolódó jogszabályok

2.3.1 Fogalmak

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

2.3.2 Alapelvek

Az Audi Hungaria, mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek és a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”);
 • gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
2.3.3 Kapcsolódó jogszabályok
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: törvény) foglaltak.

3. Az adatkezeléssel kapcsolatos főbb információk:

 • Milyen adatokat kezelünk? név, e-mail cím, végzettség/tanulmányok szintje és megnevezése, érdeklődési terület
 • Miért kezeljük az adatokat? az adatkezelés célja hírlevél küldése Audi Hungaria személyre szabott érdeklődési körnek megfelelő karrierlehetőségekről és/vagy rendezvényekről
 • Mennyi ideig kezeljük az adatokat? adatkezelés időtartama: 5 év
 • Mi az adatkezelés jogalapja? az érintett hírlevélre való jelentkezéskor megadott önkéntes hozzájárulása
 • Kik férhetnek hozzá az adatokhoz? Adatait kizárólag az adatkezelő hírlevélküldést végző illetékes munkatársai kezelik, továbbá az audi.hu honlap használata során adatait a honlap műszaki üzemeletetését végző Web Hosting Kft. (cím: 9700 Szombathely, Semmelweis Ignác utca 2. 14.) és is kezeli adatfeldolgozóként.

4. Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek

4.1 Az Ön jogai

Az GDPR 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy az Audi Hungaria által kezelt személyes adatai tekintetében

a) a személyes adatokhoz hozzáférjen;
b) a személyes adatok helyesbítését kérje;
c) a személyes adatok törlését kérje;
d) a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
e) tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
f) a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak
g) amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a ‎2.1 pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el. Az Audi Hungaria indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben az Audi Hungaria nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet az Audi Hungaria válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. Az Audi Hungaria minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésre az Audi Hungaria tájékoztatást ad a címzettekről.

4.1.1 Hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az Audi Hungariától visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az Audi Hungaria közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

4.1.2 Helyesbítés

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Audi Hungaria indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat.

4.1.3 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Audi Hungaria indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség;
b) ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) ha a személyes adatokat az Audi Hungaria jogellenesen kezelte;
e) ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

Az adatot az Audi Hungaria nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

4.1.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Audi Hungaria korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Audi Hungaria ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Audi Hungariának már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról az Audi Hungaria előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek.

4.1.5 A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Audi Hungaria jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Audi Hungaria a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

4.1.6 Jogorvoslat

Amennyiben Ön nem ért egyet az Audi Hungaria válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: )., valamint a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnál.

04

Adatkezelési Tájékoztató rendezvényre regisztrálók számára


1. Bevezetés

Az Audi Hungaria Zrt. (cím: 9027 Győr, Audi Hungária út 1., cégjegyzékszám: 08-10-001840 a továbbiakban: Audi Hungaria, vagy adatkezelő) toborzási célú/szakmai rendezvényeinek nagy része regisztrációhoz kötött.

Az Audi Hungaria által üzemeltetett honlapokon elérhető online regisztrációs felületeken az adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat a jelen ("Tájékoztató") szerint kezeli.

Az Audi Hungariánál elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Audi Hungaria bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát garantálja.

2. Általános Rendelkezések

Az AUDI HUNGARIA Zrt. az online regisztrációs felület üzemeltetését külső szolgáltatónak, a Web Hosting Kft.-nek adta ki (elérhetőségük: Web Hosting Kft., H-9700, Szombathely, Semmelweis Ignác u. 2. www.webshark.hu, Postacím: H-9701, Pf. 486.).

A szolgáltató kötelezte magát, arra hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: Info törvény) valamint az Európai Parlament, Bizottság és Tanács (EU) 2016/679. Általános Adatvédelmi Rendeletében (General Data Protection Regulation, továbbiakban: GDPR) foglaltak alapján jár el az online felület üzemeltetése és az adatfeldolgozás során, az adatokba nem tekint bele, csupán mint adatfeldolgozó biztosítja a regisztrációs felület technikai üzemeltetését. Az adatok tényleges kezelését azonban az AUDI HUNGARIA Zrt. (9027 Győr Audi Hungária út 1.) végzi.

2.1 Az Audi Hungaria, mint adatkezelő adatai, az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Adatkezelő neve: Audi Hungaria Zrt.
Székhelye: 9027 Győr, Audi Hungária út 1.
Cégjegyzékszáma: 08-10-001840
e-mail:
telefonszám: +36 96 668 888
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Horváth László András, tel.:+36-96-66-8472 , e-mail:

2.2 A Tájékoztató személyi és tárgyi hatálya

A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az Audi Hungaria rendezvényeire regisztráló személyekre (a továbbiakban: Ön, vagy az érintett).

2.3 Fogalmak, alapelvek, kapcsolódó jogszabályok

2.3.1 Fogalmak

adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

2.3.2 Alapelvek

Az Audi Hungaria, mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek és a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”);
 • gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
2.3.3 Kapcsolódó jogszabályok
 • • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

3. Az Audi Hungaria által kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja

Az Audi Hungaria a következő célokból kezeli a személyes adatait

 • Az adatkezelés célja: Későbbi kapcsolatfelvétel céljából, a rendezvény optimális megszervezése céljából, továbbá a rendezvényekhez kapcsolódó elégedettségi felmérés lebonyolítása, vállalati statisztikák készítése céljából. Az elégedettségi kérdőív kitöltése önkéntes, a kérdőív személyes adatokra nem kérdez rá, azaz anonim, így személye a kérdőív kitöltésekor nem beazonosítható.
 • Az adatkezelés jogalapja: a regisztráló önkéntes adatmegadásával hozzájárulását adja az általa megadott adatok kezeléséhez, valamint az elégedettségi kérdőív megküldéséhez is.
 • A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, lakcím, telefonszám, végzettség, érdeklődési terület, nyelvismeret, tanulmányok, igazolvány szám, születési hely, idő. Rendezvény jellegétől függően pólóméret, vagy csatolt dokumentumok, például önéletrajz. Az elégedettségi kérdőívekre adott visszajelzések, melyek esetén a kérdőívben személyes adatokra nem kérdezünk rá, így személye a kérdőív kitöltésekor nem beazonosítható, az elégedettségi felmérés során személyes adatait nem kezeljük.
 • Az adatkezelés időtartama: A személyes adatokat vállalati statisztikák elkészítése céljából 1 évig használjuk fel, ezt követően az adatok automatikusan törlésre kerülnek. A rendezvénnyel kapcsolatos elégedettségi visszajelzéseket kizárólag anonim módon őrizzük. Amennyiben Ön hozzájárulását visszavonja, személyes adatait a rendszerből töröljük. Személyes adatainak törlését e-mailben, a karrier@audi.hu e-mail címen kérheti.
 • Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Személyügyi terület kiválasztásért felelős kollégái és a rendezvény szervezésében résztvevő területek kollégái.
 • Adattovábbítás: A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Üzemeltető munkatársai férhetnek hozzá, ezeket ők használják fel a fent megadott célnak megfelelően. Az adatok Web Hosting (9700 Szombathely, Semmelweis Ignác u. 2. – Pelikán Palace Irodaház) belső rendszerében történő tárolása végett, azokhoz Web Hosting erre feljogosított munkatársai is hozzáférhetnek, mint adatfeldolgozó.

4. Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek

4.1 Az Ön jogai

Az GDPR 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy az Audi Hungaria által kezelt személyes adatai tekintetében

a) a személyes adatokhoz hozzáférjen;
b) a személyes adatok helyesbítését kérje;
c) a személyes adatok törlését kérje;
d) a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
e) tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
f) a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog, lásd lenti 5.1.6 pont);
g) amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a 2.1 pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el. Az Audi Hungaria indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben az Audi Hungaria nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet az Audi Hungaria válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. Az Audi Hungaria minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésre az Audi Hungaria tájékoztatást ad a címzettekről.

4.1.1 Hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az Audi Hungariától visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az Audi Hungaria közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

4.1.2 Helyesbítés

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Audi Hungaria indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

4.1.3 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Audi Hungaria indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség;
b) ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) ha a személyes adatokat az Audi Hungaria jogellenesen kezelte;
e) ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

Az adatot az Audi Hungaria nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

4.1.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Audi Hungaria korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Audi Hungaria ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Audi Hungariának már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról az Audi Hungaria előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek.

4.1.5 A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Audi Hungaria jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Audi Hungaria a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

4.1.6 Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat az Audi Hungaria közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha

a) az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor3.

4.1.7 Jogorvoslat

Amennyiben Ön nem ért egyet az Audi Hungaria válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ).

5. Adattovábbítás, az adatfeldolgozók adatai, elérhetősége

Az Audi Hungaria által használt adatfeldolgozók a 3. pontban kerülnek feltüntetésre, az adott adatkezelési célra vonatkozó pontban.

6. Lehetséges változások a Tájékoztatóban

Az Audi Hungaria megváltoztathatja ezt a Tájékoztatót és mellékleteit. Ebben az esetben az Audi Hungaria a frissített változatot közzéteszi. Az érdemi változásokról az Audi Hungaria a mindig megfelelő tájékoztatást nyújt.

Emellett a Tájékoztatóban foglalt adatkezelések mellett, az Audi Hungaria tevékenysége során kezelt adatok tekintetében további adatvédelmi szabályok is érvényesek lehetnek.

Amennyiben kérdés merül fel arra vonatkozóan, hogy melyik tájékoztatás alkalmazandó, keresse fel az adatvédelmi tisztviselőt.

3 Az előző két feltételnek együttesen kell teljesülnie, azaz csak akkor lehet élni az adathordozhatósági joggal, ha Ön hozzájárult adatai kezeléséhez (azaz hozzájárulás a jogi alapja az adatkezelésnek) vagy szerződésen alapul az adatkezelés és az adatkezelés IT rendszerekben úgy történik, hogy emberi beavatkozásra nem kerül sor.

05

Adatkezelési Tájékoztató gyárlátogatásra regisztrálók számára


Kedves Látogató!

A gyárlátogatáson történő részvételhez egy online regisztráció szükséges. Az Audi Hungaria Zrt. (cím: 9027 Győr, Audi Hungária út 1., cégjegyzékszám: 08-10-001840 a továbbiakban: Audi Hungaria, vagy adatkezelő) a jelen tájékoztató ("Tájékoztató") szerint kezeli az Ön által a regisztráció során megadott személyes adatokat.

Az Audi Hungariánál elkötelezettek vagyunk személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Audi Hungaria bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát garantálja.

1. Általános Rendelkezések

Az Audi Hungaria, mint adatkezelő adatai, az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Adatkezelő neve: Audi Hungaria Zrt.
Székhelye: 9027 Győr, Audi Hungária út 1.
Cégjegyzékszáma: 08-10-001840
Közvetlen kapcsolattartó, akihez kérdés, panasz esetén fordulhat: Temesiné Kiss Marietta, e- mail: marietta.kiss@audi.hu, Audi Hungaria Látogató Központ, welcomecenter@audi.hu
Adatvédelmi tisztviselő: dr. Horváth László András, tel.: +36-96-66-8472, e-mail: laszlo.horvath.dr@audi.hu

1.1 Fogalmak, alapelvek, kapcsolódó jogszabályok

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

1.2. Alapelvek

Az Audi Hungaria, mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek és a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”);
 • gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

1.3. Kapcsolódó jogszabályok

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), továbbá - amennyiben alkalmazandó - az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

2. Az Audi Hungaria által kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja: Az Audi Hungaria kizárólag a gyárlátogatáson való részvételi igény regisztrálása, esetlegesen számlák kiállítása, valamint kapcsolattartás céljából kezeli az Ön által megadott adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a regisztrációs felületen a megfelelő mező kijelölésével tud megadni. Hozzájárulás hiányában nem tud jelentkezni a gyárlátgatásra.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által regisztrációkor megadott adatok (pl. név, telefonszám, e-mail cím, számlázás esetén kapcsolattartással összefüggő adatok).

Az adatkezelés időtartama: Személyes adatait a regisztrációtól kezdődően kezeljük, majd a gyárlátogatást követő 24 órán belül töröljük, azzal, hogy a GALEUS rendszerben - amely a látogatások műszaki háttérrendszerként szolgál - tárolt adatok a gyárlátogatást követő 24 órával automatikusan törlésre kerülnek.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Adatait az Audi Hungaria gyárlátogatás szervezésével és lebonyolításával foglalkozó munkatársai ismerhetik meg, továbbá a gyárlátogatások regisztrációjára létrehozott portál műszaki üzemeletetését az Audi Hungaria egy külső partnere látja el: Web Hosting Kft. (cím: 1116 Budapest, Talpas utca 3., e-mai: info@webhostingkft.hu), akik így adatfeldolgozóként kezelik az Ön által megadott adatokat. A Web Hosting Kft. kötelezte magát arra, hogy a vonatkozó jogszabályokban foglaltak valamint jelen Tájékoztató szerint kezeli a továbbított személyes adatokat.

3. Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek

Az GDPR 15-22. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy az Audi Hungaria által kezelt személyes adatai tekintetében

a) a személyes adatokhoz hozzáférjen;

b) a személyes adatok helyesbítését kérje;

c) a személyes adatok törlését kérje;

d) a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;

e) tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja jogos érdek;

f) a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog; lásd lent);

g) amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását - levél vagy a meghatározott e-mail-címre küldött elektronikus levél útján - bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét az 1. pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el. Az Audi Hungaria indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Jogorvoslathoz való jog

Amennyiben Ön nem ért egyet az Audi Hungaria válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH; székhely: 1055 Budapest,Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. Utóbbi esetben a per elbírálására a törvényszékeknek van hatásköre. A pert - választása szerint - vagy a Győri Törvényszéken (amely az Audi Hungaria székhelye alapján illetékes) vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. A törvényszékek listájához kattintson az alábbi linkre: https://birosag.hu/torvenyszekek.

Kapcsolat

Cím
AUDI HUNGARIA Zrt.
9027 Győr, Audi Hungária út 1.


Bejegyezve a Győri Törvényszék Cégbíróságán
Cégjegyzékszám
Cg. 08-10-001840
Telefon
+36 96 66 1000
+36 96 66 1001