01

Adatvédelmi tájékoztató az oldal használói számára, cookie tájékoztató

www.audi.hu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a Weboldal (a továbbiakban: Weboldal) látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Az adatok kezelője a(z) AUDI HUNGARIA Zrt. (a továbbiakban: Üzemeltető) (székhely: 9027 Győr, Audi Hungária út 1.)

Az Audi Hungariánál elkötelezettek vagyunk személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Audi Hungaria bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát garantálja.

Általános Rendelkezések

Az Audi Hungaria, mint adatkezelő adatai, az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége
Adatkezelő neve: Audi Hungaria Zrt.
Székhelye: 9027 Győr, Audi Hungária út 1.
Cégjegyzékszáma: 08-10-001840

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Bajorfi Ákos, e-mail: adatvedelem@audi.hu

Fogalmak, alapelvek, kapcsolódó jogszabályok

Fogalmak

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

Alapelvek

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek és a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”);
 • gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Kapcsolódó jogszabályok

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.).

Az Audi.hu által akalmazott cookie-k

A Weboldal használatához a Felhasználónak általában semmilyen adatot nem kell megadnia. Bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükséges lehet, hogy meghatározott személyes adatait az Üzemeltető rendelkezésére bocsássa.

A szolgáltatástól függően az alábbi személyes adatokra lehet az Üzemeltetőnek szüksége, melyekre vonatkozó részletes adatkezelési szabályainkat a további lenti fülek alatt találja:

 • neve és elérhetőségei, beleértve az e-mail címét, lakcímét valamint a vállalatára vonatkozó adatokat;
 • személyes és szakmai érdeklődésére, illetve iskolai/egyetemi végzettségére vonatkozó információk;
 • demográfiai adatok;
 • termékeinkkel kapcsolatos tapasztalatai és az elérhetőségeire vonatkozó preferenciák, hogy további információkat tudjunk nyújtani Önnek termékeinkről és szolgáltatásainkról.
 • A cookie-k a böngészésre használt eszközének paramétereiről, annak böngészőjéről, valamint az Ön esetleges beállításairól, korábbi látogatásairól tárolhatnak információkat, hogy ezáltal is jobb felhasználói élményt tudjunk nyújtani Önnek.

Ezen túl a weboldal cookie-kat, azaz sütiket helyezhet el a Felhasználó böngészésre használt eszközén, amennyiben ezt Ön kifejezetten jóváhagyja a weboldalra való első belépéskor. Fontos, hogy ezek a cookie-k nem az Üzemeltetőnél, hanem a Felhasználó böngészésre használt saját eszközén kerülnek elhelyezésre, így a felhasználó az, aki teljes mértékben rendelkezik felettük.

A cookie-k kapcsán kezelt adatok köre

A Weboldal megtekintése során az esetlegesen megadott, fent felsorolt adatokon túl, a Felhasználó gépén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, a Felhasználó eszközének paraméterei, a felhasználó által a Weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő. Az Üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze és nem is tudja összekapcsolni személyes adatokkal, ezek megosztásáról Ön dönt a részünkre adott kifejezett felhatalmazás, valamint a böngészőjében megadott cookie-beállításaival.

A Weboldal használatához megadott egyéb adatok kezelése is a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik

Az Üzemeltető kéri, hogy “Kiskorúak” – a vonatkozó helyi jogszabályok meghatározása szerinti – jogügyleteket (vásárlás vagy bármilyen más ügylet) szülő vagy törvényes képviselő engedélye nélkül ne tegyenek.

Az adatkezelés célja

A cookie-k a felhasználói élmény javítását szolgálják. A cookie-k használata révén a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál a látogatás időtartamáról, a meglátogatott oldalakról annak érdekében, hogy a Weboldal szolgáltatásait az Üzemeltető tovább tudja fejleszteni, optimalizálni, még inkább a Felhasználó igényeire szabni. Az Üzemeltető a cookie-kat arra is felhasználja, hogy a következő látogatás során a Felhasználó korábbi tevékenységével összhangban lévő tartalmat nyújtsa a Felhasználó számára, automatikusan be tudja tölteni annak saját beállításait, így kényelmesebbé téve a weboldal használatát.

Az Üzemeltető a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez és saját statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes Felhasználók egyedi beazonosítására.

Személyes adatait hozzájárulása nélkül az Üzemeltető nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ha csak ezen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célok miatt szükséges, vagy azt jogszabály írja elő.

Az adatkezelés időtartama

A session ID-k a Weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek, ugyanakkor a cookie-k egy másik része abban nyújt segítséget az Üzemeltető számára, hogy használatuk révén az Üzemeltető tisztában legyen a Felhasználó korábbi beállításaival, az általa megadott adatokkal, információkkal, weboldalhasználatának egyéb jellemzőivel, hogy azokat a következő látogatáskor ne kelljen ismét megadnia, valamint beállításai automatikusan betöltődjenek egy kellemesebb felhasználó élmény elérése érdekében. Ezeknek a cookie-knak a lejárati ideje változó, de jellemzően addig vannak jelen a Felhasználó eszközén, ameddig azokat a Felhasználó nem törli.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók

Adatait az Audi Hungaria illetékes munkatársai ismerhetik meg. Továbbá a sajtószoba regisztrációjára létrehozott portál műszaki üzemeletetését az Audi Hungaria egy külső partnere látja el: Web Hosting Kft. (cím: 9700 Szombathely, Semmelweis Ignác utca 2. 14., e-mai: info@webhostingkft.hu , akik így adatfeldolgozóként kezelik az Ön által megadott adatokat. A Web Hosting Kft. kötelezte magát arra, hogy a vonatkozó jogszabályokban foglaltak valamint jelen Tájékoztató szerint kezeli a továbbított személyes adatokat.

Az Üzemeltető a személyes adatokat a Web Hosting Kft. (cím: 9700 Szombathely, Semmelweis Ignác utca 2. 14. e-mai: info@webhostingkft.hu) szerverein tárolja, amelyek 24 órás személyi őrzéssel védettek, és a magyarországi internet gerinchálózaton találhatóak.

Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek

1.1 Az érintett jogai

Az GDPR 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy az Audi Hungaria által kezelt személyes adatai tekintetében

a) a személyes adatokhoz hozzáférjen;
b) a személyes adatok helyesbítését kérje;
c) a személyes adatok törlését kérje;
d) a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
e) tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
f) a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog, lásd lenti 0 pont);
g) amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a 1.1 pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el. Az Audi Hungaria indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben az Audi Hungaria nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet az Audi Hungaria válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. Az Audi Hungaria minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésre az Audi Hungaria tájékoztatást ad a címzettekről.

Hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az Audi Hungariától visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az Audi Hungaria közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Helyesbítés

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Audi Hungaria indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Audi Hungaria indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség;
b) ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) ha a személyes adatokat az Audi Hungaria jogellenesen kezelte;
e) ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

Az adatot az Audi Hungaria nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Audi Hungaria korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Audi Hungaria ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Audi Hungariának már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról az Audi Hungaria előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek.

A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Audi Hungaria jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Audi Hungaria a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat az Audi Hungaria közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha

 • a) az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
 • b) az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor. 1

Az alábbi elérhetőségen kérhetsz további tájékoztatást adataid kezeléséről, igényelhetsz azokhoz hozzáférést, amennyiben szerinted az adataid hibásak vagy nem lehetne őket kezelni, akkor kérheted adataid helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását, valamint jelezheted tiltakozásodat az adatkezeléssel szemben. Ha bármilyen kérdésed vagy problémád merül fel az adatkezeléssel kapcsolatban szívesen állunk rendelkezésedre.

Kapcsolat
Audi Hungaria Zrt.
székhely: 9027 Győr, Audi Hungária út 1.
E-mai cím: adatvedelem@audi.hu

Adatvédelmi szakkérdések: dr. Müller Zsófia, dr. Szabó Lívia, e-mail: adatvedelem@audi.hu

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Bajorfi Ákos, e-mail: adatvedelem@audi.hu

Jogorvoslati lehetőségként az alábbi hatóságokhoz lehet fordulni:
- A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.)
- A hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz

1 Az előző két feltételnek együttesen kell teljesülnie, azaz csak akkor lehet élni az adathordozhatósági joggal, ha Ön hozzájárult adatai kezeléséhez (azaz hozzájárulás a jogi alapja az adatkezelésnek) vagy szerződésen alapul az adatkezelés és az adatkezelés IT rendszerekben úgy történik, hogy emberi beavatkozásra nem kerül sor.

 

02

Adatkezelési Tájékoztató az Audi Állásportál felhasználói és az álláshirdetésre jelentkezők részére

1. Bevezetés

Az Audi Hungaria Zrt. és Audi Hungaria AHEAD Kft. (cím: 9027 Győr, Audi Hungária út 1., cégjegyzékszám Audi Hungaria: 08-10-001840, AHEAD: 08-09-035615, a továbbiakban: „Audi Hungaria” és “AHEAD”, vagy „adatkezelő”)

a)     a https://audi.hu/karrier/allasportal webcímen elérhető Állásportál (a továbbiakban: Állásportál) használata során, valamint

b)     az Audi Hungaria álláshirdetésére benyújtott pályázatok elbírálása során

a jelen tájékoztató („Tájékoztató”) szerint kezeli az Ön személyes adatait.

Az Audi Hungariánál és az Audi Hungaria AHEAD-nél elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Audi Hungaria bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát garantálja.

 

2.               Általános Rendelkezések

2.1  Az Audi Hungaria, mint adatkezelő adatai, az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Adatkezelő neve: Audi Hungaria Zrt.

Székhelye: 9027 Győr, Audi Hungária út 1.

Cégjegyzékszáma: 08-10-001840  

e-mail: karrier@audi.hu

telefonszám: +36 96 668 888

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Bajorfi Ákos, e-mail: adatvedelem@audi.hu

2.2   Az AUDI HUNGARIA AHEAD Kft., mint adatkezelő adatai, Adatkezelő neve: AUDI HUNGARIA AHEAD Kft.

Adatkezelő neve: AUDI HUNGARIA AHEAD Kft.

Amely adatkezelések esetében az AUDI HUNGARIA AHEAD Kft. az adatkezelő, az külön jelzésre kerül az érintett fejezetek szövegében.

Székhelye: 9027 Győr, Audi Hungária út 1.

Cégjegyzékszáma: 08-10-001840 

e-mail: karrier@audi.hu

telefonszám: +36 96 668 888

Adatvédelmi kapcsolattartó: dr. Bajorfi Ákos, e-mail: adatvedelem@audi.hu

 

2.3 A Tájékoztató személyi és tárgyi hatálya

A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az Audi Hungaria és/vagy AUDI HUNGARIA AHEAD álláshirdetéseire pályázatot benyújtó személyekre és az Állásportálra regisztráló személyekre, akik lehetnek külsős pályázók és az Audi Hungaria/AHEAD jelenlegi munkatársai is (a továbbiakban: „Ön”, vagy az „érintett”).

A Tájékoztató hatálya kiterjed a pályázói és kiválasztási folyamat során érintett releváns adatok kezelésére.

Amennyiben az AUDI HUNGARIA AHEAD álláshirdetésére pályázik, úgy a tájékoztatóban szereplő tevékenységek kapcsán az Audi Hungaria adatfeldolgozóként járt el.

 

2.4            Fogalmak, alapelvek, kapcsolódó jogszabályok

2.4.1             Fogalmak

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

 

2.4.2             Alapelvek

 Az Audi Hungaria/AHEAD, mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:

·        a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

·        a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);

·        a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek és a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”);

·        gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);

·        a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);

·        a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”);

·        a fenti pontoknak való megfelelésért, továbbá e megfelelés igazolásáért („elszámoltathatóság”).

 

2.4.3 Kapcsolódó jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), valamint amennyiben alkalmazandó, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

 

3.  Az Audi Hungaria és AHEAD által kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja

 

3.1            Állásportál jelentkezések - Az Audi Hungaria/AHEAD a következő célokból kezeli a személyes adatait:

3.1.1 Az állásportálon meghirdetett pozícióra történő jelentkezés

Az adatkezelés célja: A pozícióra történő jelentkezéskor az adott pozíció elvárásai alapján pályázata feldolgozása. Profil létrehozása nélkül pályázata 30 napig érvényes. de a pályázattal kapcsolatos további lépésekhez regisztráció szükséges, melyről a rendszeren keresztül felhívást fog kapni a megadott e-mail címen. Amennyiben a tájékoztató e-mailben külön nem járul hozzá a 30 napon túli adatkezeléshez, így jelentkezése automatikusan törlésre kerül. A törlést megelőzően további figyelemeztető leveleket fog kapni a rendszerből.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása. Az e-mailben kapott tájékoztatóban tudja megadni hozzájárulását. Amennyiben nem járul hozzá az adatkezeléshez, úgy nem tud profilt létrehozni, pályázatai státuszát követni, illetve 30 napon túl jelentkezése rendszerünkben nem lesz elérhető.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott adatok (pl. név, telefonszám, e-mail cím), illeve az Ön által csatolt dokumentumokban található személyes adatok (pl. önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok, fénykép stb.) Az Audi Hungaria/AHEAD munkatársának törzsszáma a belső kiválasztási folyamat esetén.

Az adatkezelés időtartama: 30 napig kezeljük az adatait. Amennyiben nem járul hozzá további adatkezeléshez, ez esetben pályázata törlésre kerül. Így nem tud profilt létrehozni, pályázatai státuszát követni, illetve 30 napon túl jelentkezése rendszerünkben nem lesz elérhető. Pályázatát bármikor jogosult törölni.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Audi Hungaria személyügy kiválasztásért felelős munkatársai és a pozíciót meghirdető terület vezetője, vezetői pozícióra történő pályázás esetén a kiválasztási eljárásban részt vevő értékelő kollégák, moderátorok. Audi Hungaria pozícióra történő jelentkezés esetén az Audi Hungaria önálló adatkezelőként, AHEAD pozícióra történő jelentkezésnél pedig az AHEAD adatfeldolgozójaként jár el.

Adattovábbítás: Az Állásportál használata során adatait a portál műszaki üzemeltetését végző  a SmartRecruiters GmbH (cím: 10 963 Berlin, Wilhelmstraße 118) is kezeli adatfeldolgozóként.

Amennyiben AHEAD által meghirdett álláspályázatra jelentkezik, úgy a fentiek szerinti álláspályázat kezelésével kapcsolatban az Audi Hungaria adatfeldolgozóként jár el.

 

3.1.2 Álláspályázatra jelentkezés személyesen az állásbörzéken, vagy egyéb rendezvények során és egyéb online pályázói felületeken

 

Az adatkezelés célja: Az állásbörzéken és egyéb rendezvényeken állásra jelentkezők az egyéb online pályázói felületen (pl. www.audi.hu/erecruiting, Kampány microsite, pl. www.audi.hu/kampany/sap-college, www.audi.hu/regisztracio) leadott pályázatok feldolgozása. A jelentkezőt az Audi Hungaria/AHEAD munkatársai regisztrálják az Állásportálon. A sikeres regisztrációról a jelentkező e-mailben értesítést kap.

 

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása, amit a Kampány microsite-on tud megadni. Amennyiben nem járul hozzá, ebben az esetben pályázatát nem tudjuk befogadni/feldolgozni.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott adatok, valamint az Ön álláspályázatának kiértékelése során keletkezett egyéb adatok, ideértve többek között a pályázattal kapcsolatos megjegyzéseket, valamint a személyes interjúk eredményeit, az interjú kiértékelő lapok tartalmát és kollégáink megjegyzéseit, vezetői pozícióra pályázók esetén a kiválasztási eljárás eredményeit, az értékelő kollégák feljegyzéseit, értékelését az Ön kompetenciáiról, a kiválasztási eljárás végeredményét. Az Audi Hungaria/AHEAD munkatársának törzsszáma a belső kiválasztási folyamat esetén.

Az adatkezelés időtartama: Az állásbörzéken és az egyéb online pályázói felületen (pl. www.audi.hu/erecruiting, Kampány microsite, pl. www.audi.hu/kampany/sap-college, www.audi.hu/regisztracioleadott pályázatok feldolgozást követően regisztráció során megadott adatait maximum egy évig tároljuk. Ezt követően személyes adatait a 3.1.1 és 3.1.3 pontok szerint kezeljük.

Amennyiben Ön vezetői pozícióra pályázott és kiválasztási eljáráson vett részt, az abban keletkezett adatokat a 3.1.6 pontnak megfelelően őrizzük meg.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Audi Hungaria személyügy kiválasztásért felelős munkatársai és a pozíciót meghirdető terület vezetője, vezetői pozícióra történő pályázás esetén a kiválasztási eljárásban részt vevő értékelő kollégák, moderátorok Audi Hungaria pozícióra történő jelentkezés esetén az Audi Hungaria önálló adatkezelőként, AHEAD pozícióra történő jelentkezésnél pedig az AHEAD adatfeldolgozójaként jár el.

Adattovábbítás: Az Állásportál használata során adatait a portál műszaki üzemeltetését végző Web Hosting Kft. (cím: 1116 Budapest, Talpas utca 3., e-mail: info@webshark.hu, tel.: +36 94 514 333) és  a SmartRecruiters GmbH (cím: 10 963 Berlin, Wilhelmstraße 118).

Amennyiben AHEAD általmeghirdett álláspályázatra jelentkezik, úgy a fentiek szerinti álláspályázat kezelésével kapcsolatban az Audi Hungaria adatfeldolgozóként jár el.

 

3.1.3  Állásportálra regisztrált és profilt létrehozó pályázók

Jelen fejezetben arról kaphat tájékoztatást, ha 30 napon túl hozzájárul adatai kezeléséhez az állásportálról küldött felkérésnek megfelelően.

Az adatkezelés célja: A 30 napon túli profil létrehozásának célja, hogy pályázatát további pozíciókra is megvizsgáljuk. Ebben az esetben a a, pályázatkezelő rendszerbe bármely pozícióra érkező pályázatautomatikusan tárolásra kerül.. a rendszerben Ide kerülnek azok a jelöltek is, akik valamely pályázási eljárás során manuális feltöltéssel, ”adatbázis” pozícióra való jelentkezéssel pl. IT adatbázis, Mérnök adatbázis stb., munkatársi ajánlás során, illetve bármely pozícióra történő jelentkezéssel érkeznek a pályázatkezelő rendszerbe.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása. Az e-mailben kapott tájékozatóban tudja megadni hozzájárulását. Amennyiben nem jarul hozzá az adatkezeléshez, úgy nem tud profilt létrehozni, pályázatai státuszát követni, illetve 30 napon túl jelentkezése rendszerünkben nem lesz elérhető

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott adatok, az Ön által végzett szakmai teszt eredménye, valamint az Ön álláspályázatának kiértékelése során keletkezett egyéb adatok, ideértve többek között a pályázattal kapcsolatos megjegyzéseket, a személyes interjúk és vezetői pozícióra pályázók esetén a kiválasztási eljárás eredményeit, az interjú kiértékelő lapok tartalmát, kollégáink megjegyzéseit, vezetői pozícióra pályázók esetén az értékelő kollégák feljegyzéseit, értékelését az Ön kompetenciáiról. Az Audi Hungaria/AHEAD dolgozó pályázása során a belső kiválasztási folyamat részeként a profiljában rögzítésre kerül a dolgozó törzsszáma is.

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben Ön törli az állásportál profilját, személyes adatai azonnal törlésre kerülnek a rendszerből, amelyről e-mailben értesítjük. Amennyiben Ön nem törli profilját, az a hozzájárulást követően 1 év múlva kerül törlésre, amelyről e-mailben értesítjük.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Audi Hungaria személyügy kiválasztásért felelős munkatársai és a pozíciót meghirdető terület vezetője, vezetői pozícióra történő pályázás esetén a kiválasztási eljárásban részt vevő értékelő kollégák, moderátorok. Audi Hungaria pozícióra történő jelentkezés esetén az Audi Hungaria önálló adatkezelőként, AHEAD pozícióra történő jelentkezésnél pedig az AHEAD adatfeldolgozójaként jár el.

Adattovábbítás: Az Állásportál használata során adatait a portál műszaki üzemeltetését végző  SmartRecruiters GmbH (cím: 10 963 Berlin,  Wilhelmstraße 118).

Amennyiben AHEAD által meghirdett álláspályázatra jelentkezik, úgy a fentiek szerinti álláspályázat kezelésével kapcsolatban az Audi Hungaria adatfeldolgozóként jár el.

 

3.2 Álláspályázat elbírálása

Az adatkezelés célja: Az Állásportálon keresztül állásra jelentkezők, illetve az Audi Hungaria és/vagy AUDI HUNGARIA AHEAD által a karrier oldalon kívül meghirdetett (pl. külsős állásportálokon) állásra jelentkezők és munkaerő-közvetítő partnercégektől érkező jelentkezők nyilvántartása, a benyújtott pályázatok elbírálása, ideértve az esetleges szakmai tesztek, vezetői pozícióra pályázók esetén a kiválasztási eljárás elvégzését, az állásra jelentkezők kiválasztási folyamat lezárását követő értesítése. A jelentkezés során lehetősége van a jelentkezőnek engedélyezni, hogy az általa leadott pályázati anyag alapján az Audi Hungaria személyügyi munkatársa megvizsgálja alkalmasságát a jelentkező által nem megjelölt pozíció esetében is, továbbá elindítsa a kiválasztási folyamatban.

Ha a kiválasztási folyamat lezárul, Ön felvételre került adatkezelés célja: belső szabályozásnak megfelelő adatszolgáltatás.

Ha a kiválasztási folyamat lezárul, Ön nem kerül felvételre, az adatkezelés célja: Audi Hungaria által üzemeltetett rendszerben megőrzi adatait, hogy további karrierlehetőségekről tájékoztathassuk és további számára releváns nyitott pozíciókat ajánljunk figyelmébe.

Az adatkezelés jogalapja: Az álláshirdetésre történő jelentkezés tekintetében az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Amennyiben Ön vezetői pozícióra pályázott, úgy az adatkezelés jogalapja az adatkezelő GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti jogos érdek, ugyanis ez esetben az adatkezelő érdekében áll annak dokumentálása, hogy mely személy pályázott vezetői pozícióra, ugyanis erre évente 1 alkalommal nyílik lehetőség, így az adatkezelőnek jogos érdeke mindezt ellenőrizni, a jelentkezések megtörténtét felülvizsgálni. Amennyiben Ön engedélyezi, hogy további pozícióra is megkeressük, ezt külön hozzájárulásban tudja megtenni a 3.1.3 alapján.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott adatok, az Ön által végzett szakmai teszt eredménye, valamint az Ön álláspályázatának kiértékelése során keletkezett egyéb adatok, ideértve többek között a pályázattal kapcsolatos megjegyzéseket, a személyes interjúk és vezetői pozícióra pályázók esetén a kiválasztási eljárás eredményeit, az interjú kiértékelő lapok tartalmát, kollégáink megjegyzéseit, vezetői pozícióra pályázók esetén az értékelő kollégák feljegyzéseit, értékelését az Ön kompetenciáiról. Az Audi Hungaria/AHEAD dolgozó pályázása során a belső kiválasztási folyamat részeként a profiljában rögzítésre kerül a dolgozó törzsszáma is.

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben Ön törli az állásportál profilját, személyes adatai azonnal törlésre kerülnek a rendszerből, amelyről e-mailben értesítjük. Amennyiben Ön nem törli profilját, az a hozzájárulást követően 1 év múlva kerül törlésre, amelyről e-mailben értesítjük.

Amennyiben Ön vezetői pozícióra pályázik, kiválasztási eljáráson vesz részt és a felvételi folyamat sikertelen, úgy az Ön adatait, illetve a kiválasztási eljáráson készült dokumentumokat 1 évig őrizzük meg, utána megsemmisítjük és töröljük. A megőrzés indoka, hogy Ön 1 év elteltével pályázhat újra vezetői pozícióra, amennyiben ugyanarról a szintű vezetői pozícióról van szó.

Amennyiben Ön vezetői pozícióra pályázik, kiválasztási eljáráson vesz részt és a felvételi folyamat sikeres, úgy az Ön adatait a kiválasztási eljáráson készült dokumentumokat az Audi Hungaria munkavállalóira érvényes szabályozás szerint őrizzük meg.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Audi Hungaria személyügy kiválasztásért felelős munkatársai és a pozíciót meghirdető terület vezetője, vezetői pozícióra történő pályázás esetén a kiválasztási eljárásban részt vevő értékelő kollégák, moderátorok Audi Hungaria pozícióra történő jelentkezés esetén önálló adatkezelőként, AHEAD pozícióra történő jelentkezésnél pedig az AHEAD adatfeldolgozójaként.

Adattovábbítás: A pályázat elbírálása és az Állásportál használata során adatait a portál műszaki üzemeltetését végző Web Hosting Kft. (cím: 1116 Budapest, Talpas utca 3., e-mail: info@webshark.hu, tel.: +36 94 514 333) és a SmartRecruiters GmbH (cím: 10 963 Berlin, Wilhelmstraße 118)
is kezeli adatfeldolgozóként.

Amennyiben az Ön pályázata munkaerő-közvetítő partnercégen keresztül érkezett az Önt közvetítő partnerünk kapcsolattartójának kizárólag a következő adatokat adjuk át az Ön pályázatának állapotáról: A pályázattal érintett munkakör; valamint a kiválasztás folyamatának státusza (pl. folyamatban, beérkezett, kiválasztás alatt, elutasított, felvételre került, próbaidő lejárt, próbaidő alatt kilépett).

Amennyiben AHEAD által meghirdett álláspályázatra jelentkezik, úgy a fentiek szerinti álláspályázat kezelésével kapcsolatban az Audi Hungaria adatfeldolgozóként jár el.

3.3 Interjú/szakmai kiválasztási nap

A beérkezett pályázatok feldolgozását követően telefonos és/vagy személyes interjúra, szakmai kiválasztási napra kerülhet sor.

Az adatkezelés célja: Az interjú/szakmai kiválasztási nap során a nyitott pozícióra legalkalmasabb jelölt kiválasztása irányított interjú kérdések és az interjú során készült jegyzetek alapján, mely jegyzetek célja a döntéshozatal előkészítése.

 Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása, továbbá az Audi Hungaria/AHEAD jogos érdeke, hogy egy kiválasztási eljárás során az interjún elhangzottakat a későbbi szakszerű döntéshozatal érdekében lejegyzetelje.

A kezelt személyes adatok köre: Az interjút, szakmai kiválasztási napot vezető személyügyi munkatárs jegyzetei az álláshirdetésben megjelölt szakmai és nem szakmai  kompetenciákról. A felvételt nyert pályázó esetén a saját maga által elkészített és Audi Hungaria/AHEAD rendelkezésére bocsájtott dokumentációja (pl. önéletrajz, bizonyítványok másolata, motivációs levél stb.).

Az adatkezelés időtartama: Az interjú/kiválasztási nap során a papír alapú jegyzetek a sikeres kiválasztási folyamat végén a jelölt, majd leendő munkatárs személyügyi anyagába kerülnek lefűzésre, és annak munkaviszonya alatt megőrzésre kerülnek. A felvételt nyert pályázó saját maga által elkészített és részünkre rendelkezésre bocsájtott dokumentációja (pl. önéletrajz, bizonyítványok másolata, motivációs levél stb.) megőrzésre kerül a munkaviszonya alatt. A felvételt nem nyert pályázó esetében az interjút/szakmai kiválasztási kört követően a papír alapú jegyzetek megsemmisítésre kerülnek, az Ön által rendelkezésre bocsájtott dokumentumok a rendszerben továbbra is elérhetőek maradnak. Az Állásportálban kezelt jegyzetek/az Ön által rendelkezésre bocsájtott dokumentumok kapcsán, amennyiben Ön törli az Állásportál profilját, személyes adatait a rendszer törli. Ha Ön profilját nem törli, az adatok 1 évig elérhetőek maradnak.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Audi Hungaria személyügy kiválasztásért felelős munkatársai és a pozíciót meghirdető terület vezetője, vezetői pozícióra történő pályázás esetén a kiválasztási eljárásban részt vevő értékelő kollégák, moderátorok. Audi Hungaria pozícióra történő jelentkezés esetén az Audi Hungaria önálló adatkezelőként, AHEAD pozícióra történő jelentkezésnél pedig az AHEAD adatfeldolgozójaként jár el.

Adattovábbítás: Az Állásportál használata során adatait a portál műszaki üzemeltetését végző SmartRecruiters GmbH (cím: 10 963 Berlin,  Wilhelmstraße 118).

Amennyiben AHEAD által meghirdett álláspályázatra jelentkezik, úgy a fentiek szerinti álláspályázat kezelésével kapcsolatban az Audi Hungaria adatfeldolgozóként jár el.

3.4       Interjú/szakmai kiválasztási nap/vezetői kiválasztási eljárás

A beérkezett pályázatok feldolgozását követően telefonos és/vagy személyes interjúra, szakmai kiválasztási napra, vezetői pozícióra történő pályázat esetén kiválasztási eljárásra kerülhet sor.

Az adatkezelés célja: Az interjú/szakmai kiválasztási nap során a nyitott Audi Hungaria/AHEAD pozícióra legalkalmasabb jelölt kiválasztása irányított interjú kérdések és az interjú során készült jegyzetek alapján, mely jegyzetek célja a döntéshozatal előkészítése. Vezetői kiválasztási eljárás során a nyitott vezetői pozícióra legalkalmasabb jelölt kiválasztása, az adott pozícióra való megfelelés vizsgálata, annak a diagnosztizálása, hogy az adott jelölt rendelkezik-e az Audi Hungaria Zrt./AHEAD követelményprofiljában rögzített kompetenciákkal.

Az adatkezelés jogalapja: Az Audi Hungaria/AHEAD azon jogos érdeke, hogy egy kiválasztási eljárás során az interjún és a kiválasztási eljárásban elhangzottakat a későbbi szakszerű döntéshozatal érdekében lejegyzetelje, megőrizze (kezelje).

A kezelt személyes adatok köre: Az interjút, szakmai kiválasztási napot vezető személyügyi munkatárs jegyzetei az álláshirdetésben megjelölt szakmai és nem szakmai kompetenciákról. Vezetői pozícióra pályázók esetén az értékelő kollégák feljegyzései, értékelései az Ön kompetenciáiról, a kiválasztási eljárás végeredménye.

Az adatkezelés időtartama: Az interjú/kiválasztási nap során a papír alapú jegyzetek a sikeres kiválasztási folyamat végén a jelölt, majd leendő munkatárs személyügyi anyagába kerülnek lefűzésre, és annak munkaviszonya alatt megőrzésre kerülnek. A felvételt nyert pályázó saját maga által elkészített és részünkre rendelkezésre bocsájtott dokumentációja (pl. önéletrajz, bizonyítványok másolata, motivációs levél stb.) megőrzésre kerül a munkaviszonya alatt. A felvételt nem nyert pályázó esetében az interjút/szakmai kiválasztási kört követően a papír alapú jegyzetek megsemmisítésre kerülnek.   Az Állásportálban kezelt jegyzetek kapcsán, amennyiben Ön törli az Állásportál profilját, személyes adatait a rendszer törli. Az adott pozíción történő kiválasztási folyamat lezárást követően az Ön pályázói profiljához tartozó pályázatát 1 év után automatikusan töröljük. Erről a törlést megelőzőenértesítést kap.

Amennyiben Ön vezetői pozícióra pályázik, kiválasztási eljáráson vesz részt és a felvételi folyamat sikertelen, úgy az Ön adatait, illetve a kiválasztási eljáráson készült dokumentumokat 1 évig őrizzük meg, utána megsemmisítjük és töröljük. A megőrzés indoka, hogy Ön 1 év elteltével pályázhat újra vezetői pozícióra, amennyiben ugyanarról a szintű vezetői pozícióról van szó. A kiválasztási eljáráshoz tartozó titoktartási nyilatkozat annak aláírásával lép hatályba és a kiválasztási eljárás  befejezését követő 5 évig marad hatályban.

Amennyiben Ön vezetői pozícióra pályázik, kiválasztási eljáráson vesz részt és a felvételi folyamat sikeres, úgy az Ön adatait a kiválasztási eljáráson készült dokumentumokat az Audi Hungaria/AHEAD munkavállalóira érvényes szabályozás szerint őrizzük meg.

Amennyiben nem nyert felvételt az Audi Hungariahoz/AHEAD-hez, személyes adatait abban az esetben is 1 évig őrizzük meg. Ha ezzel nem ért egyet, regisztrált profilját, illetve a Önre vonatkozó egyéb személyes adatokat, így a kiválasztás során értékelt szempontokat, és az elutasítás indokait is belépés után törölni tudja, illetve a rendszerből kapott tájékoztató levélben is lehetősége van erre.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Személyügyi terület kiválasztásért felelős kollégái és a pozíciót meghirdető terület vezetője. Vezetői pozícióra történő pályázás esetén a kiválasztási eljárásban részt vevő értékelő kollégák, moderátorok. Audi Hungaria pozícióra történő jelentkezés esetén az Audi Hungaria önálló adatkezelőként, AHEAD pozícióra történő jelentkezésnél pedig az AHEAD adatfeldolgozójaként jár el.

Adattovábbítás: Az Állásportál használata során adatait a portál műszaki üzemeltetését végző SmartRecruiter GmbH (cím: 10 963 Berlin, Wilhelmstraße 118) is kezeli adatfeldolgozóként.

Amennyiben Önt személyes interjúra hívjuk, a gyár területére való belépés kapcsán egynapos belépőt szükséges igényelnie az Otthon (audiportal.hu)  felületen, ahol a kapcsolódó adatvédelmi tájékoztatót is megtekintheti (altalanos_adatvedelmi_tajekoztato_partnercegeknek.pdf (audiportal.hu).

         Amennyiben AHEAD által meghirdett álláspályázatra jelentkezik, úgy a fentiek szerinti álláspályázat kezelésével kapcsolatban az Audi Hungaria adatfeldolgozóként jár el.           

3.5            Adatkezelés erkölcsi bizonyítvány bemutatása esetén

Bizonyos, külön írásban meghatározott munkakörök esetén az Audi Hungaria/AHEAD erkölcsi bizonyítvány bemutatását kéri.

Az adatkezelés célja: A munkaviszony létesítése előtt annak vizsgálata, hogy a pályázó korábbi magatartása veszélyezteti-e az Audi Hungaria/AHEAD jogos vagyoni, gazdasági érdekeit vagy a jelenlegi munkavállalóit.

Az adatkezelés jogalapja: Az Audi Hungaria/AHEAD jogos érdeke. A Munka Törvénykönyve 11. §-a lehetőséget biztosít a munkáltató számára, hogy erkölcsi bizonyítvány bemutatását kérje, amennyiben az adott munkakörben az érintett személy foglalkoztatása a munkáltató jelentős vagyoni érdeke, törvény által védett titok sérelmének veszélyével járna vagy a munkavállaló bizonyos magas kockázatú munkakörben végez munkát. Így az Audi Hungariának/AHEAD-nek jogos vagyoni érdeke, hogy az általa meghatározott munkakörök esetén megvizsgálja, a pályázó korábbi magatartása nem veszélyezteti-e a vállalat vagyonát, üzleti titkait, jó hírnevét. Amennyiben az erkölcsi bizonyítványban bejegyzés található, a pályázó szabad döntése alapján mérlegelheti, hogy annak tartalmáról nyilatkozik-e az Audi Hungaria/AHEAD részére.

A kezelt személyes adatok köre: Az erkölcsi bizonyítvány tartalma a munkaszerződés megkötése előtt betekintéssel ellenőrzésre kerül. Amennyiben az erkölcsi bizonyítványban bejegyzés található, melynek tartalmáról a pályázó önként nyilatkozik, és munkáltató mérlegelése után sor kerülhet a munkaszerződés megkötésére, úgy erről egy írásos feljegyzés készül, mely az alábbi adatokat tartalmazza: név, születési idő, a büntetlen/büntetett előélet, foglalkoztatástól vagy tevékenységtől eltiltás ténye, mérlegelés és a döntés háttere.

A személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése: az Audi Hungaria/AHEAD a személyes adatok különleges kategóriájába tartozó adatokat, büntetett előéletre vonatkozó személyes adatokat kezel, amennyiben az erkölcsi bizonyítvány ilyen információkat tartalmaz. Az adatkezelés a GDPR 9. cikk (2) bekezdés b) pontja szerinti feltétel teljesülése alapján az Audi Hungaria/AHEAD számára a Munka Törvénykönyvének jogi előírásaiból fakadó kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges.

Az adatkezelés időtartama: A feljegyzés, melyben a pályázó önként nyilatkozott erkölcsi bizonyítványának tartalmáról, a pályázóval létesített munkaviszony megkezdése után a személyi anyagában kerül megőrzésre a munkaviszonya kezdetétől számított 3 évig. Amennyiben a pályázóval nem jön létre munkajogviszony, a feljegyzés a pályázat elutasításához viszonyítva 1 év elteltével megsemmisítésre, illetve törlésre kerül.

Ha ezzel nem ért egyet, regisztrált profilját, illetve a Önre vonatkozó egyéb személyes adatokat, így a kiválasztás során értékelt szempontokat, és az elutasítás indokait is belépés után törölni tudja, illetve a rendszerből kapott tájékoztató levélben is lehetősége van erre.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Audi Hungaria személyügy kiválasztásért felelős munkatársai és a pozíciót meghirdető terület vezetője, vezetői pozícióra történő pályázás esetén a kiválasztási eljárásban részt vevő értékelő kollégák, moderátorok,  és a személyügy javadalmazási rendszerek illetékes kollégái, feljegyzés megszületése esetén pedig a megpályázott pozícióért felelős területi vezető, a HR Compliance-ért felelős terület vezetője, az illetékes személyügyi referens vezetője, a munkáltatói jogkört gyakorló vezető, valamint bizonyos esetben a jogi osztály illetékes munkatársa is megismerheti az adatokat. Az SAP HR rendszert az Audi AG (cím: Auto-Union-Straße 1, 85045 Ingolstadt, Németország, e-mail: imprint@audi.de, tel.: +49 (0)841 89-0) biztosítja adatfeldolgozóként. Audi Hungaria pozícióra történő jelentkezés esetén az Audi Hungaria önálló adatkezelőként, AHEAD pozícióra történő jelentkezésnél pedig az AHEAD adatfeldolgozójaként jár el.

Amennyiben AHEAD által meghirdett álláspályázatra jelentkezik, úgy a fentiek szerinti álláspályázat kezelésével kapcsolatban az Audi Hungaria adatfeldolgozóként jár el.

 

3.6 Álláspályázatra jelentkezők egyeztetése compliance szempontok és vállalati érdekek alapján

Az adatkezelés célja: az Audi Hungaria/AHEAD állásajánlataira jelentkező pályázók ellenőrzése a vállalat compliance szempontjainak megfelelő szankciós listákban. Az Audi Hungaria/AHEAD azon jelentkezőket, akikkel a jövőben nem kíván munkaviszonyt létesíteni, vállalati irányítási rendszerében rögzíti.

Az adatkezelés jogalapja: Az Audi Hungaria/AHEAD jogos érdeke a GDPR 6. cikk (1) f) pont alapján, ugyanis az adatkezelőnek érdekében áll, hogy olyan munkaerőt alkalmazzon, aki körözés alatt nem áll, illetve a compliance által előírt adatbázisokban nem szerepel. Amennyiben szerepel a megnevezett adatbázisokban, listákban, úgy az Audi Hungaria/AHEAD mérlegeli, hogy az adott munkakör betöltésével összeegyeztethetetlen-e az adatbázisban található információ. Jogos érdeke továbbá, hogy olyan munkatársakat a jövőben ne alkalmazzon, akiknek a munkaviszonya alatt tanusított magatartása hátrányosan érintette a munkáltatót.

A kezelt személyes adatok köre: Az érintett jelentkező következő azonosító adatai: Név, születési dátum, illetve annak ténye, hogy a nevezett adatbázisban szerepel-e. Illetve korábbi munkavállaló estén a munkaviszony megszűnésének módja és adott esetben a ”Későbbi felvételre nem ajánljuk” megjegyzés.

Az adatkezelés időtartama: Szerződéskötés esetén a munkaviszony megszűnéséig, egyéb esetben a pályázói profil törléséig.  Amennyiben Ön törli az Állásportál profilját, vagy adatvédelmi beállításait módosítja, személyes adatait (compliance vizsgálattal összefüggésben) a pályázói rendszerből töröljük. Erről a törlést megelőzőenértesítést kap.  A belső vállalati rendszerben szereplő megjegyzés (”Későbbi felvételre nem ajánljuk”) a rögzítést követően 5 év után kerül törlésre.

Amennyiben nem nyert felvételt az Audi Hungariahoz/AHEAD-hez, személyes adatait a pályázói rendszerben  1 évig, a belső vállalati rendszerben szereplő megjegyzést (”Későbbi felvételre nem ajánljuk”) pedig a rögzítést követően 5 évigőrizzük meg. Ha a pályázói profiljában szereplő adatkezeléssel nem ért egyet, regisztrált profilját, illetve a Önre vonatkozó egyéb személyes adatokat, így a kiválasztás során értékelt szempontokat, és az elutasítás indokait is belépés után törölni tudja, illetve a rendszerből kapott tájékoztató levélben is lehetősége van erre.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Audi Hungaria személyügy kiválasztásért felelős munkatársai és a pozíciót meghirdető terület vezetője, vezetői pozícióra történő pályázás esetén a kiválasztási eljárásban részt vevő értékelő kollégák, moderátorok. Audi Hungaria pozícióra történő jelentkezés esetén az Audi Hungaria önálló adatkezelőként, AHEAD pozícióra történő jelentkezésnél pedig az AHEAD adatfeldolgozójaként jár el.

Adattovábbítás: A pályázói rendszer adatait az SmartRecruiters GmbH (cím: 10 963 Berlin,  Wilhelmstraße 118) kezeli adatfeldolgozóként.

Amennyiben AHEAD által meghirdett álláspályázatra jelentkezik, úgy a fentiek szerinti álláspályázat kezelésével kapcsolatban az Audi Hungaria adatfeldolgozóként jár el.

3.7  Adatkezelés a munkatársi ajánlási program során

Az adatkezelés célja: A munkatársi ajánlási program lebonyolítása az Audi Hungari/AHEAD pozíciókra. Az ajánló munkatárs tájékoztatása az Ön pályázatának állapotáról.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása, amit az e-mailben kapott tájékoztatás alapján tud megadni. Amennyiben nem járul hozzá, úgy az ajánlásban nem tud részt venni.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által megadott adatok, az Ön álláspályázatának kiértékelése során keletkezett egyéb adatok, ideértve többek között a pályázattal kapcsolatos megjegyzéseket. A programban rögzített ajánlás, és az Ön pályázatának státusza, az Önt ajánló munkatársunk által megadott következő adatok: név, e-mail cím, továbbá a referenciaként szolgáló információk, melyek megadása az ajánló munkatárs részéről opcionális (1. Mit emelnél ki a pályázóval kapcsolatban, amit úgy gondolsz mindenképpen érdemes tudnunk róla?     2. Kifejezetten miért ajánlanád az Audi Hungaria/AHEAD számára a pályázót? 3. Ismersz olyan tevékenységet vagy szakterület az Audin belül, melyre kifejezetten ajánlanád ismerősöd?)

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben Ön a munkatársunk ajánlását követő 30 napon belül nem regisztrál állásra, az ajánló munkatársunk által megadott adatait a rögzítést követően 37 nap után töröljük. Amennyiben Ön 30 napon belül regisztrált az Audi Hungaria/AHEAD munkatársai regisztrálják az Állásportálon. A sikeres regisztrációról a jelentkező e-mailben értesítést kap. Ezt követően személyes adatait a 3.1.1 és 3.1.3 pontok szerint kezeljük.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Személyügyi terület kiválasztásért felelős kollégái. Audi Hungaria pozícióra történő jelentkezés esetén az Audi Hungaria önálló adatkezelőként, AHEAD pozícióra történő jelentkezésnél pedig az AHEAD adatfeldolgozójaként jár el.

Adattovábbítás: Az Állásportál használata során adatait a portál műszaki üzemeltetését végző Web Hosting Kft. (cím: 1116 Budapest, Talpas utca 3., e-mail: info@webshark.hu, tel.: +36 94 514 333) és az SmartRecruiters GmbH (cím: 10 963 Berlin,  Wilhelmstraße 118) is kezeli adatfeldolgozóként.

Az Önt ajánló munkatársunknak kizárólag a következő adatokat adjuk át az Ön pályázatának állapotáról: A pályázattal érintett munkakör; valamint a kiválasztás folyamatának státusza (pl. folyamatban, beérkezett, kiválasztás alatt, elutasított, felvételre került, próbaidő lejárt, próbaidő alatt kilépett).

Amennyiben AHEAD által meghirdett álláspályázatra jelentkezik, úgy a fentiek szerinti álláspályázat kezelésével kapcsolatban az Audi Hungaria adatfeldolgozóként jár el.

 

3.8 A pályázói adatok statisztikai célra történő felhasználása

Az adatkezelés célja: Az Audi Hungaria saját célból vagy az AHEAD adatfeldolgozójaként (ebben az estben az AHEAD az adatkezelő) a pályázatkezelő rendszerbe beérkező adatokból statisztikai elemzéseket, kimutatásokat készít. Cél a kiválasztási folyamat fejlesztése, toborzási mérőszámok vizualizációja a folyamatoptimalizálás érdekében. A statisztika a pályázat elbírálását nem befolyásolja. Statisztika nem a pályázókról, hanem kizárólag a pályázói eljárásról készül.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő jogos érdeke a kiválasztási folyamat fejlesztése, toborzási mérőszámok vizualizációja a folyamatoptimalizálás érdekében.

A kezelt személyes adatok köre: A pályázatra és a kiválasztási folyamat szakaszaira vonatkozó  adatok, időpontok, státuszok. A jelentkezők pályázatainak beérkezésének időpontját, valamint a kiválasztási tevékenységek időpontját (pl. interjú meghívás, pályázat lemondása) és státuszát elemzi a rendszer. A statisztika abban az esetben tartalmaz az egyes pályázókra vonatkozó személyes adatot, ameddig a pályázó profilja aktív és a riport típusa ezt szükségessé teszi. Amennyiben törlésre, visszavonásra kerül jelentkezése profilja a lenti folyamat szerint az a statisztikai adatok is anonimizálásra kerülnek.

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben Ön törli az Állásportál profilját, személyes adatait a rendszer a statikákból is törli amennyiben a statisztika alapvetően nem volt anoním A jelentkezést követően 1 év után  adatai pályázói rendszerünkben törlésre kerültek, a statisztikai kimutatásokban anonimizálásra kerülnek

A pályázó személye anonimizálás után nem visszakövethető.

Amennyiben AHEAD által meghirdett álláspályázatra jelentkezik, úgy a fentiek szerinti statisztika kezelésével kapcsolatban az Audi Hungaria adatfeldolgozóként jár el.

 

4. Automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is

Az Audi Hungaria az Ön adatai tekintetében automatizált döntéshozatalt és profilalkotást nem alkalmaz.

Amennyiben AHEAD által meghirdett álláspályázatra jelentkezik, úgy a fentiek szerinti álláspályázat kezelésével kapcsolatban az Audi Hungaria adatfeldolgozóként jár el.

 

5. Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek

5.1 Az Ön jogai

Az GDPR 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy az Audi Hungaria/AHEAD által kezelt személyes adatai tekintetében

a)           a személyes adatokhoz hozzáférjen;

b)          a személyes adatok helyesbítését kérje;

c)           a személyes adatok törlését kérje;

d)          a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;

e)           tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;

f)            a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog, lásd lenti 5.1.6 pont);

g)          amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell.

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a 2.1 pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el. Az Audi Hungaria/AHEAD indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben az Audi Hungaria/AHEAD nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet az Audi Hungaria/AHEAD válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. Az Audi Hungaria/AHEAD minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésre az Audi Hungaria/AHEAD tájékoztatást ad a címzettekről.

 

5.2 Hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az Audi Hungariától/AHEAD-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az Audi Hungaria/AHEAD közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

 

5.3 Helyesbítés

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Audi Hungaria/AHEAD indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

5.4 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Audi Hungaria/AHEAD indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a)           a személyes adatokra már nincs szükség;

b)           ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)           Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d)           ha a személyes adatokat az Audi Hungaria jogellenesen kezelte;

e)           ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

 

Az adatot az Audi Hungaria/AHEAD nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 

5.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Audi Hungaria/AHEAD korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

a)       Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Audi Hungaria/AHEAD ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)       az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)        az Audi Hungariának/AHEAD-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)       Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról az Audi Hungaria/AHEAD előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek.

 

5.6 A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Audi Hungaria/AHEAD jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Audi Hungaria/AHEAD a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

5.7 Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat az Audi Hungaria/AHEAD közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha

a)       az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és

b)       az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.

Az előző két feltételnek együttesen kell teljesülnie, azaz csak akkor lehet élni az adathordozhatósági joggal, ha Ön hozzájárult adatai kezeléséhez (azaz hozzájárulás a jogi alapja az adatkezelésnek) vagy szerződésen alapul az adatkezelés és az adatkezelés IT rendszerekben úgy történik, hogy emberi beavatkozásra nem kerül sor.

 

5.8. Jogorvoslat

Amennyiben Ön nem ért egyet az Audi Hungaria/AHEAD válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH; székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. Utóbbi esetben a per elbírálására a törvényszékeknek van hatásköre. A pert – választása szerint – vagy a Győri Törvényszéken (amely az Audi Hungaria/AHEAD székhelye alapján illetékes) vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. A törvényszékek listájához kattintson az alábbi linkre: https://birosag.hu/torvenyszekek.

 

6. Adattovábbítás, az adatfeldolgozók adatai, elérhetősége

Az Audi Hungaria/AHEAD által használt adatfeldolgozók a fenti fejezetek szövegezésében kerülnek feltüntetésre, az adott adatkezelési célra vonatkozó pontban. Az EU/EGT-n kívüli harmadik országba nem történik adattovábbítás.

 

7. Lehetséges változások a Tájékoztatóban

Az Audi Hungaria/AHEAD megváltoztathatja ezt a Tájékoztatót és mellékleteit. Ebben az esetben az Audi Hungaria/AHEAD a frissített változatot közzéteszi. Az érdemi változásokról az Audi Hungaria/AHEAD mindig megfelelő tájékoztatást nyújt.

Emellett a Tájékoztatóban foglalt adatkezelések mellett, az Audi Hungaria/AHEAD tevékenysége során kezelt adatok tekintetében további adatvédelmi szabályok is érvényesek lehetnek.

Amennyiben kérdés merül fel arra vonatkozóan, hogy melyik tájékoztatás alkalmazandó, keresse fel az adatvédelmi tisztviselőt/kapcsolattartót.

03

Adatkezelési Tájékoztató hírlevélre feliratkozók számára

1. Bevezetés

Az Audi Hungaria Zrt. (cím: 9027 Győr, Audi Hungária út 1., cégjegyzékszám: 08-10-001840 a továbbiakban: Audi Hungaria, vagy adatkezelő) karrier célú hírlevél küldő rendszere regisztrációhoz kötött.

Az Audi Hungaria által üzemeltetett hírlevél küldő rendszer online regisztrációs felületén (www.audi.hu/hirlevel) az adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat a jelen tájékoztató ("Tájékoztató") szerint kezeli.

Az Audi Hungariánál elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Audi Hungaria bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát garantálja.

2. Általános Rendelkezések

2.1 Az Audi Hungaria, mint adatkezelő adatai, az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Adatkezelő neve: Audi Hungaria Zrt.
Székhelye: 9027 Győr, Audi Hungária út 1.
Cégjegyzékszáma: 08-10-001840
E-mail: adatvedelem@audi.hu

2.2 Adatvédelmi tisztviselő

Dr. Bajorfi Ákos, e-mail: adatvedelem@audi.hu

A Tájékoztató személyi és tárgyi hatálya

A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az Audi Hungaria audi.hu honlapján hírlevélre regisztrálókra(a továbbiakban: Ön, vagy az érintett).

A Tájékoztató hatálya nem terjed ki az Audi Hungaria munkavállalói adatainak kezelésére.

2.3 Fogalmak, alapelvek, kapcsolódó jogszabályok

2.3.1 Fogalmak

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

2.3.2 Alapelvek

Az Audi Hungaria, mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek és a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”);
 • gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
2.3.3 Kapcsolódó jogszabályok
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: törvény) foglaltak.

3. Az adatkezeléssel kapcsolatos főbb információk:

 • Milyen adatokat kezelünk? név, e-mail cím, végzettség/tanulmányok szintje és megnevezése, érdeklődési terület
 • Miért kezeljük az adatokat? az adatkezelés célja hírlevél küldése Audi Hungaria személyre szabott érdeklődési körnek megfelelő karrierlehetőségekről és/vagy rendezvényekről
 • Mennyi ideig kezeljük az adatokat? adatkezelés időtartama: 1 év
 • Mi az adatkezelés jogalapja? az érintett hírlevélre való jelentkezéskor megadott önkéntes hozzájárulása
 • Kik férhetnek hozzá az adatokhoz? Adatait kizárólag az adatkezelő hírlevélküldést végző illetékes munkatársai kezelik, továbbá az audi.hu honlap használata során adatait a honlap műszaki üzemeletetését végző Web Hosting Kft. (cím: 9700 Szombathely, Semmelweis Ignác utca 2. 14.) és is kezeli adatfeldolgozóként.

4. Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek

4.1 Az Ön jogai

Az GDPR 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy az Audi Hungaria által kezelt személyes adatai tekintetében

a) a személyes adatokhoz hozzáférjen;
b) a személyes adatok helyesbítését kérje;
c) a személyes adatok törlését kérje;
d) a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
e) tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
f) a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak
g) amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a ‎2.1 pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el. Az Audi Hungaria indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben az Audi Hungaria nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet az Audi Hungaria válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. Az Audi Hungaria minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésre az Audi Hungaria tájékoztatást ad a címzettekről.

4.1.1 Hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az Audi Hungariától visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az Audi Hungaria közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

4.1.2 Helyesbítés

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Audi Hungaria indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat.

4.1.3 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Audi Hungaria indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség;
b) ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) ha a személyes adatokat az Audi Hungaria jogellenesen kezelte;
e) ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

Az adatot az Audi Hungaria nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

4.1.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Audi Hungaria korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Audi Hungaria ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Audi Hungariának már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról az Audi Hungaria előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek.

4.1.5 A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Audi Hungaria jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Audi Hungaria a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

4.1.6 Jogorvoslat

Amennyiben Ön nem ért egyet az Audi Hungaria válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)., valamint a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnál.

Kapcsolat:

AUDI HUNGARIA Zrt.
E-mail: karrier@audi.hu
Telefon: +36-96-66-8888

 

04

Adatkezelési Tájékoztató rendezvényre regisztrálók számára

1. Bevezetés

Az Audi Hungaria Zrt. (cím: 9027 Győr, Audi Hungária út 1., cégjegyzékszám: 08-10-001840 a továbbiakban: Audi Hungaria, vagy adatkezelő) toborzási célú/szakmai rendezvényeinek nagy része regisztrációhoz kötött.

Az Audi Hungaria által üzemeltetett honlapokon elérhető online regisztrációs felületeken az adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat a jelen ("Tájékoztató") szerint kezeli.

Az Audi Hungariánál elkötelezettek vagyunk az Ön személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Audi Hungaria bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát garantálja.

2. Általános Rendelkezések

Az AUDI HUNGARIA Zrt. az online regisztrációs felület üzemeltetését külső szolgáltatónak, a Web Hosting Kft.-nek adta ki (elérhetőségük: Web Hosting Kft., H-9700, Szombathely, Semmelweis Ignác u. 2. www.webshark.hu, Postacím: H-9701, Pf. 486.).

A szolgáltató kötelezte magát, arra hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: Info törvény) valamint az Európai Parlament, Bizottság és Tanács (EU) 2016/679. Általános Adatvédelmi Rendeletében (General Data Protection Regulation, továbbiakban: GDPR) foglaltak alapján jár el az online felület üzemeltetése és az adatfeldolgozás során, az adatokba nem tekint bele, csupán mint adatfeldolgozó biztosítja a regisztrációs felület technikai üzemeltetését. Az adatok tényleges kezelését azonban az AUDI HUNGARIA Zrt. (9027 Győr Audi Hungária út 1.) végzi.

2.1 Az Audi Hungaria, mint adatkezelő adatai, az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Adatkezelő neve: Audi Hungaria Zrt.
Székhelye: 9027 Győr, Audi Hungária út 1.
Cégjegyzékszáma: 08-10-001840
e-mail: karrier@audi.hu
telefonszám: +36 96 668 888

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Bajorfi Ákos, e-mail: adatvedelem@audi.hu

2.2 A Tájékoztató személyi és tárgyi hatálya

A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az Audi Hungaria rendezvényeire regisztráló személyekre (a továbbiakban: Ön, vagy az érintett).

2.3 Fogalmak, alapelvek, kapcsolódó jogszabályok

2.3.1 Fogalmak

adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

2.3.2 Alapelvek

Az Audi Hungaria, mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek és a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”);
 • gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
2.3.3 Kapcsolódó jogszabályok
 • • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

3. Az Audi Hungaria által kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja

Az Audi Hungaria a következő célokból kezeli a személyes adatait

 • Az adatkezelés célja: Későbbi kapcsolatfelvétel céljából, a rendezvény optimális megszervezése céljából, továbbá a rendezvényekhez kapcsolódó elégedettségi felmérés lebonyolítása, vállalati statisztikák készítése céljából. Az elégedettségi kérdőív kitöltése önkéntes, a kérdőív személyes adatokra nem kérdez rá, azaz anonim, így személye a kérdőív kitöltésekor nem beazonosítható.
 • Az adatkezelés jogalapja: a regisztráló önkéntes adatmegadásával hozzájárulását adja az általa megadott adatok kezeléséhez, valamint az elégedettségi kérdőív megküldéséhez is.
 • A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, lakcím, telefonszám, végzettség, érdeklődési terület, nyelvismeret, tanulmányok, igazolvány szám, születési hely, idő. Rendezvény jellegétől függően pólóméret, vagy csatolt dokumentumok, például önéletrajz. Az elégedettségi kérdőívekre adott visszajelzések, melyek esetén a kérdőívben személyes adatokra nem kérdezünk rá, így személye a kérdőív kitöltésekor nem beazonosítható, az elégedettségi felmérés során személyes adatait nem kezeljük.
 • Az adatkezelés időtartama: A személyes adatokat vállalati statisztikák elkészítése céljából 1 évig használjuk fel, ezt követően az adatok automatikusan törlésre kerülnek. A rendezvénnyel kapcsolatos elégedettségi visszajelzéseket kizárólag anonim módon őrizzük. Amennyiben Ön hozzájárulását visszavonja, személyes adatait a rendszerből töröljük. Személyes adatainak törlését e-mailben, a karrier@audi.hu e-mail címen kérheti.
 • Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Személyügyi terület kiválasztásért felelős kollégái és a rendezvény szervezésében résztvevő területek kollégái.
 • Adattovábbítás: A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Üzemeltető munkatársai férhetnek hozzá, ezeket ők használják fel a fent megadott célnak megfelelően. Az adatok Web Hosting (9700 Szombathely, Semmelweis Ignác u. 2. – Pelikán Palace Irodaház) belső rendszerében történő tárolása végett, azokhoz Web Hosting erre feljogosított munkatársai is hozzáférhetnek, mint adatfeldolgozó.

4. Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek

4.1 Az Ön jogai

Az GDPR 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy az Audi Hungaria által kezelt személyes adatai tekintetében

a) a személyes adatokhoz hozzáférjen;
b) a személyes adatok helyesbítését kérje;
c) a személyes adatok törlését kérje;
d) a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;
e) tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;
f) a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog, lásd lenti 5.1.6 pont);
g) amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a 2.1 pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el. Az Audi Hungaria indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Amennyiben az Audi Hungaria nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet az Audi Hungaria válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. Az Audi Hungaria minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésre az Audi Hungaria tájékoztatást ad a címzettekről.

4.1.1 Hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az Audi Hungariától visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az Audi Hungaria közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

4.1.2 Helyesbítés

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Audi Hungaria indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

4.1.3 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Audi Hungaria indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség;
b) ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) ha a személyes adatokat az Audi Hungaria jogellenesen kezelte;
e) ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

Az adatot az Audi Hungaria nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

4.1.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Audi Hungaria korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Audi Hungaria ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Audi Hungariának már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról az Audi Hungaria előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek.

4.1.5 A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Audi Hungaria jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Audi Hungaria a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

4.1.6 Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat az Audi Hungaria közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha

a) az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor3.

4.1.7 Jogorvoslat

Amennyiben Ön nem ért egyet az Audi Hungaria válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

5. Adattovábbítás, az adatfeldolgozók adatai, elérhetősége

Az Audi Hungaria által használt adatfeldolgozók a 3. pontban kerülnek feltüntetésre, az adott adatkezelési célra vonatkozó pontban.

6. Lehetséges változások a Tájékoztatóban

Az Audi Hungaria megváltoztathatja ezt a Tájékoztatót és mellékleteit. Ebben az esetben az Audi Hungaria a frissített változatot közzéteszi. Az érdemi változásokról az Audi Hungaria a mindig megfelelő tájékoztatást nyújt.

Emellett a Tájékoztatóban foglalt adatkezelések mellett, az Audi Hungaria tevékenysége során kezelt adatok tekintetében további adatvédelmi szabályok is érvényesek lehetnek.

Amennyiben kérdés merül fel arra vonatkozóan, hogy melyik tájékoztatás alkalmazandó, keresse fel az adatvédelmi tisztviselőt.

3 Az előző két feltételnek együttesen kell teljesülnie, azaz csak akkor lehet élni az adathordozhatósági joggal, ha Ön hozzájárult adatai kezeléséhez (azaz hozzájárulás a jogi alapja az adatkezelésnek) vagy szerződésen alapul az adatkezelés és az adatkezelés IT rendszerekben úgy történik, hogy emberi beavatkozásra nem kerül sor.

 

05

Adatkezelési Tájékoztató gyárlátogatásra regisztrálók számára

Kedves Látogató!

A gyárlátogatáson történő részvételhez egy online regisztráció szükséges. Az Audi Hungaria Zrt. (cím: 9027 Győr, Audi Hungária út 1., cégjegyzékszám: 08-10-001840 a továbbiakban: Audi Hungaria, vagy adatkezelő) a jelen tájékoztató ("Tájékoztató") szerint kezeli az Ön által a regisztráció során megadott személyes adatokat.

Az Audi Hungariánál elkötelezettek vagyunk személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Audi Hungaria bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát garantálja.

1. Általános Rendelkezések

Az Audi Hungaria, mint adatkezelő adatai, az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Adatkezelő neve: Audi Hungaria Zrt.
Székhelye: 9027 Győr, Audi Hungária út 1.
Cégjegyzékszáma: 08-10-001840
Közvetlen kapcsolattartó, akihez kérdés, panasz esetén fordulhat: Temesiné Kiss Marietta, e- mail: marietta.kiss@audi.hu, Audi Hungaria Látogató Központ, welcomecenter@audi.hu
Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Bajorfi Ákos, e-mail: adatvedelem@audi.hu

1.1 Fogalmak, alapelvek, kapcsolódó jogszabályok

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

1.2. Alapelvek

Az Audi Hungaria, mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek és a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”);
 • gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

1.3. Kapcsolódó jogszabályok

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), továbbá - amennyiben alkalmazandó - az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

2. Az Audi Hungaria által kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja: Az Audi Hungaria kizárólag a gyárlátogatáson való részvételi igény regisztrálása, esetlegesen számlák kiállítása, valamint kapcsolattartás céljából kezeli az Ön által megadott adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a regisztrációs felületen a megfelelő mező kijelölésével tud megadni. Hozzájárulás hiányában nem tud jelentkezni a gyárlátgatásra.

A kezelt személyes adatok köre: Az Ön által regisztrációkor megadott adatok (pl. név, telefonszám, e-mail cím, számlázás esetén kapcsolattartással összefüggő adatok).

Az adatkezelés időtartama: Személyes adatait a regisztrációtól kezdődően kezeljük, majd a gyárlátogatást követő 24 órán belül töröljük, azzal, hogy a GALEUS rendszerben - amely a látogatások műszaki háttérrendszerként szolgál - tárolt adatok a gyárlátogatást követő 24 órával automatikusan törlésre kerülnek.

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Adatait az Audi Hungaria gyárlátogatás szervezésével és lebonyolításával foglalkozó munkatársai ismerhetik meg, továbbá a gyárlátogatások regisztrációjára létrehozott portál műszaki üzemeletetését az Audi Hungaria egy külső partnere látja el: Web Hosting Kft. (cím: 1116 Budapest, Talpas utca 3., e-mai: info@webhostingkft.hu), akik így adatfeldolgozóként kezelik az Ön által megadott adatokat. A Web Hosting Kft. kötelezte magát arra, hogy a vonatkozó jogszabályokban foglaltak valamint jelen Tájékoztató szerint kezeli a továbbított személyes adatokat.

3. Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek

Az GDPR 15-22. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy az Audi Hungaria által kezelt személyes adatai tekintetében

a) a személyes adatokhoz hozzáférjen;

b) a személyes adatok helyesbítését kérje;

c) a személyes adatok törlését kérje;

d) a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;

e) tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja jogos érdek;

f) a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog; lásd lent);

g) amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását - levél vagy a meghatározott e-mail-címre küldött elektronikus levél útján - bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét az 1. pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el. Az Audi Hungaria indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Jogorvoslathoz való jog

Amennyiben Ön nem ért egyet az Audi Hungaria válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH; székhely: 1055 Budapest,Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. Utóbbi esetben a per elbírálására a törvényszékeknek van hatásköre. A pert - választása szerint - vagy a Győri Törvényszéken (amely az Audi Hungaria székhelye alapján illetékes) vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. A törvényszékek listájához kattintson az alábbi linkre: https://birosag.hu/torvenyszekek.

 

06

Adatkezelési tájékoztató az Audi Hungaria Győr közösségi média oldalainak felhasználói számára

Kedves Felhasználó!

Az „Audi Hungaria Győr” Facebook, Instagram, Youtube és Linked In oldalainak(a továbbiakban: „közösségi oldalak“) kezelője az AUDI HUNGARIA Zrt. (a továbbiakban „Audi Hungaria”). 

 

1. Az Audi Hungaria, mint adatkezelő adatai, az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Adatkezelő neve: Audi Hungaria Zrt.
Székhelye: 9027 Győr, Audi Hungária út 1.
Cégjegyzékszáma: 08-10-001840 

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Bajorfi Ákos, e-mail: adatvedelem@audi.hu

A közösségi oldalak adminisztrátora minden esetben az Audi Hungaria, valamint az Audi Hungaria adatfeldolgozójaként az oldallal kapcsolatos szerkesztési tevékenységet az Audi Hungaria közösségi média ügynöksége, a YOUnique Communications Kft. (9152 Börcs, Szabadság u 1.) is ellátja.

Adataihoz adatkezelőként hozzáfér továbbá a felkeresett oldaltól függően az adott közösségi oldal.

A Facebook, Youtube és Lined In adatkezelési tájékoztatása itt érhető el: https://www.facebook.com/privacy/explanation

https://www.youtube.com/howyoutubeworks/our-commitments/protecting-user-data/
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy .

 

2. Adatkezelési tájékoztatónk:

A közösségi oldalak üzemeltetésének célja a vállalat imázsának építése, gondozása, a közvélemény tájékoztatása. Az oldal kedvelése / követése, a bejegyzéseink megosztása és véleményezése önkéntes, a felhasználók hozzájárulásán és saját elhatározásán alapul. A felhasználó bármely időpontban le tudja állítani követésünket, vagy törölni tudja a megosztásait, hozzászólásait, - ez abban az esetben is igaz, amikor hirdetés során lesz az oldal követője.

Az érintettekre nézve az Audi Hungaria a fentieken túl az alábbi személyes adatot kezeli az oldalra történő látogatás kapcsán: 

 • követő neve, fényképe
 • hozzászólás-amennyiben nyilvános
 • chat beszélgetés, melyet az érdeklődő kezdeményez

Az oldalt követők közösségi profilja az Audi Hungaria által nem kerül megtekintésre. 

A közösségi oldalakon beérkező adatokat nem mentjük le, saját szervereinken nem tároljuk, nem továbbítjuk. A chatbeszélgetések örlésre kerülnek legkésőbb 90 napon belül.

A nyilvános adatokat minden oldalkövető láthatja, a zárt, üzenetben látható információkhoz csak azon Audi Hungaria kommunikációs szakterületi munkatársak férhetnek hozzá, akik adminisztrátorként vagy szerkesztőként kezelik az oldalt. Az adatokat kezelő munkatárs úgy lett kiválasztva, hogy alkalmas és megbízható erre a pozícióra és munkakörének része.

A kezelt adatok (felvett adatok, valamint az adatkezelés eredményei) az érintett kérésére kiadhatóak, valamint az érintett kérheti adatainak törlését. 

A kezelt személyes adatokkal profilozást nem végzünk. 

Nyereményjátékok szervezése esetén minden alkalommal külön adatkezelési szabályzatot készítünk és teszünk közzé.

Közösségi oldalainkon nyilvános csoportot nem üzemeltetünk.

 

2.1. Alapelvek

Az Audi Hungaria, mint adatkezelő felel az alábbiak betartásáért:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek és a szükségesre korlátozódjanak („adattakarékosság”);
 • gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

 

2.2. Kapcsolódó jogszabályok

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a  természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet,) továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény.

 

3. Az Audi Hungaria által kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja az Insight funkció kapcsán

A közösségi médiacsatornáinknak (Facebook, Instagram, Youtube és Linked In) van egy úgynevezett Insight szolgáltatása, mely során a közösségi felület a rajongói oldalak adminisztrátorainak, tehát az Audi Hungariának is, az oldal látogatottságáról anonimizált statisztikai adatokat szolgáltat.

Az adatkezelésünk célja: Az adatkezelésünk célja az organikus kampányaink valamint fizetett  hirdetéseink hatékonyságának mérése és növelése. Az oldalaink Insight-ja lehetővé teszi számunkra, hogy statisztikán keresztül megvizsgálhassuk a kampányunk sikerességét: hány  embert értünk el, hány egyedi fióknak jelent meg a közzétett tartalmunk, hányan látogattak el az  oldalunkra, hányan kedvelték az oldalunkat, hányan követnek minket, hány emberből váltottunk ki reakciót és milyen mértékű az elköteleződésük az oldalunk iránt.

Az adatkezelés jogalapja: A vállalat jogos érdeke a kommunikációs kampányok hatékonyságának  növelése. Az Insight alkalmazás hozzájárul ezen érdek elősegítéséhez azzal, hogy  kampányaink hatékonyságát méri és a statisztikai adatok egyben a későbbi kampányok hatékonyságának növelésére is szolgálnak. A Insight lehetővé teszi számunkra, hogy statisztikán keresztül megvizsgálhassuk a kampányunk sikerességét: hány embert értünk el, hány egyedi fióknak jelent meg a közétett tartalmunk, hányan látogattak el az oldalunkra, hányan kedvelték az oldalunkat, hányan követnek minket, hány emberből váltottunk ki reakciót és milyen mértékű az elköteleződésük az oldalunk iránt. A vállalat érdeke, hogy ezen tevékenységen keresztül több követőt érjen el és szélesebb körben formálja a közvéleményt az Audi Hungariáról, mint vállalatról.

A kezelt személyes adatok köre: Az Insight az oldalaink látogatóinak alábbi adataiból készít egy anononimizált statisztikát: az oldal követőinek száma, az oldalra érkezett kedvelésekszáma, az oldal és a rajta található tartalommal elért felhasználók száma, az oldalt megtekintett felhasználók száma, a felhasználók az oldalhoz kapcsolódó műveleteinek száma (pl. lájk, komment, kattintás, megosztás), az oldal által közzétett bejegyzésekhez, videókhoz, eseményekhez kapcsolódó adatok (pl. műveletek, elérés), a rajongóknak, a követőknek, az elért személyeknek és aktív felhasználóknak az összesített életkora, neme, lakhelye.

Az adatkezelés időtartama: A vállalat közösségi média oldalainak látogatás során a közösségi média csatornák anonim statisztikát készít. Ezen statisztikákat a Facebook, Instagram, Youtube és Linked In tárolja, ezekről mi nem készítünk másolatot, nem mentjük le őket, a statisztikák kizárólag az Insight oldalakon visszanézhetőek. 

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: A Facebook, Instagram, Youtube és Linked In oldalunkat, így az ott szereplő adatokat, statisztikákat a vállalati kommunikáció területünk illetékes munkatársai ismerhetik meg. Továbbá a közösségi oldalaik szerksztői feladatait az Audi Hungaria Zrt. egy külső partnere is ellátja, mint adatfeldolgozó: YOUnique Communications Kft. (9152 Börcs, Szabadság u 1.). Emellett a Facebookkal és Instagrammal, mint közös adatkezelők, közösen kezeljük az adatokat. A Facebook adatkezelési tájékoztatója itt olvasható: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 

4. Adatvédelmi jogok és jogorvoslati lehetőségek

Ön jogosult arra, hogy az Audi Hungaria által kezelt személyes adatai tekintetében

a) a személyes adatokhoz hozzáférjen;

b) a személyes adatok helyesbítését kérje;

c) a személyes adatok törlését kérje;

d) a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;

e) tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;

f) a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog);

g) amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Automatizált döntéshozatali tevékenységet nem folytatunk.

 

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét a lent megjelölt elérhetőségekre küldheti el. 

Az Audi Hungaria indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. 

Amennyiben Ön nem ért egyet az Audi Hungaria válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. 

Jogorvoslat: Amennyiben Ön nem ért egyet az Audi Hungaria válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; telefon: +36-1-391-1400; web: www.naih.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. 

 

Kapcsolat:

AUDI HUNGARIA Zrt.
E-mail: pr@audi.hu
Telefon: +36-96-66-8888

 

07

 

Adatvédelmi Tájékoztató az Audi Hungaria Karrier közösségi média oldalainak kezelésére

Az Audi Hungaria hivatalos toborzási céllal üzemeltetett social media felületein (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok) folytatott kommunikációs tevékenység. Statisztikai alapú, érdeklődési kör szerinti célzott hirdetések indítása potenciális pályázók számára. Kapcsolattartás az érdeklődőkkel és tájékoztatás a pályázati folyamatról.

 

 

Az Audi Hungaria Zrt. (cím: 9027 Győr, Audi Hungária út 1., cégjegyzékszám: 08-10-001840 a továbbiakban: Audi Hungaria vagy adatkezelő) a jelen tájékoztató ("Tájékoztató") szerint kezeli az Ön személyes adatait az Audi Hungaria hivatalos toborzási céllal üzemeltetett social media felületein folytatott kommunikációs tevékenységhez kapcsolódóan.

Az Audi Hungariánál elkötelezettek vagyunk személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Audi Hungaria bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát garantálja.  

 

1.                  Általános Rendelkezések

1.1             Az Audi Hungaria, mint adatkezelő adatai, az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Adatkezelő neve: Audi Hungaria Zrt.

Székhelye: 9027 Győr, Audi Hungária út 1.

Cégjegyzékszáma: 08-10-001840 

Közvetlen kapcsolattartó, akihez kérdés, panasz esetén fordulhat: Takács-Dobó Balázs, balazs5.takacs@audi.hu, +36307674632

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Bajorfi Ákos, e-mail: adatvedelem@audi.hu

1.2             Kapcsolódó jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), továbbá – amennyiben alkalmazandó – az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

 

2.                  Az Audi Hungaria adatkezelésével kapcsolatos főbb információk

Statisztikai alapú, érdeklődési kör szerinti célzott hirdetések indítása:

Az Audi Hungaria megbízott médiapartnere az előre definiált célcsoportra indít fizetett hirdetést, ami nem személyhez kötött módon megjelenik az adott közösségi média felületen a felhasználónak. Ebben a fázisban nem történik adatkezelés, a hirdetések megtekintése statisztikai adatként jelenik meg. Személyes adatot a vállalat egészen a pályázat benyújtásáig nem kezel.

Amennyiben az Audi Hungaria által közzétett kommunikációs anyagokra reagál (pl.: like, komment, megosztás), azt a vállalat statisztikai alapon követi, dokumentálja, de személyhez kötötten nem tartja nyilván. Személyhez kötötten az Audi Hungaria személyes adatokhoz akkor fér hozzá, ha azt a felhasználó önkéntes alapon nyilvánosságra hozta.  

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás az érdeklődőkkel és tájékoztatás a pályázati folyamatról. 

Az adatkezelés jogalapja: Hozzájáruláson alapul. Amennyiben az érintett kapcsolatba lép az Audi Hungariával a megadott social media platformokon (pl.: direkt üzenet funkció, komment), úgy hozzájárul az ezzel összefüggő adatkezeléshez. Az Audi Hungaria közvetlen nem veszi fel a kapcsolatot az érdeklődőkkel. Amennyiben nem járul hozzá az adatkezeléshez, úgy nem tud a vállalattal ebből a célból kapcsolatba lépni.

A kezelt személyes adatok köre: Az Audi Hungaria social media felületein megvalósuló kommunikációból eredő személyes adatok (nyilvános felhasználói adatok, direkt üzenetek, kommentek, reakciók az érdeklődőktől az Audi Hungaria által közzétett kommunikációs tartalmakra). 

Az adatkezelés időtartama: Amíg a felhasználó vissza nem vonja a hozzájárulását vagy legkésőbb a kommunikációs tartalom közzétételétől vagy a direkt üzenetváltás befejezésétől számított két évig.  

A személyes adatok megismerésére jogosult személyek köre: Az Audi Hungaria Employer Branding és Belső Kommunikációs területének munkatársai a kommunikációs anyagok fejlesztése céljából. Az Audi Hungaria személyügyének munkatársai a pályázati folyamatot érintő kérdések megválaszolása és kapcsolattartás céljából. Az Audi Hungaria szerződött médiapartnerének munkatársai a fizetett kommunikációs kampányok fejlesztése céljából. A felhasználó önkéntes alapon nyilvánosságra hozott adataihoz az jogosult hozzáférni, aki számára az érintett nyilvánosságra hozta.  

Személyes adatok továbbítása: A személyes adatok az Audi Hungaria és szerződött médiapartnere – mint adatfeldolgozó – által kezelt és üzemeltetett social media felületeken keletkeznek. (PHD Hungary Kft. 1068 Budapest, Dózsa György út 84/a) 

Automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is: Az adatkezelő tevékenysége során nem kerül sor automatikus döntéshozatalra, illetőleg nem valósít meg profilalkotást. 

Amennyiben az érintett benyújtja pályázatát az Audi Hungaria erre szolgáló felületén, az ott elérhető adatvédelmi tájékoztató irányadó a további adatkezelésre.

3.                  Adatvédelmi jogok és jogorvoslat

Az GDPR 15-22. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy az Audi Hungaria által kezelt személyes adatai tekintetében

a) a személyes adatokhoz hozzáférjen;

b) a személyes adatok helyesbítését kérje;

c) a személyes adatok törlését kérje;

d) a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;

e) tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja jogos érdek;

f) a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog; lásd lent);

g) amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását – levél vagy a meghatározott e-mail-címre küldött elektronikus levél útján – bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét az 1. pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el. Az Audi Hungaria indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Jogorvoslathoz való jog

Amennyiben Ön nem ért egyet az Audi Hungaria válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH; székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. Utóbbi esetben a per elbírálására a törvényszékeknek van hatásköre. A pert – választása szerint – vagy a Győri Törvényszéken (amely az Audi Hungaria székhelye alapján illetékes) vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. A törvényszékek listájához kattintson az alábbi linkre: https://birosag.hu/torvenyszekek. 

 

08

 

Adatvédelmi Tájékoztató az AUDI HUNGARIA Zrt. Éves sajtótájékoztató meghívottjai számára

Tisztelt Meghívottak!

Az AUDI HUNGARIA Zrt. meghívja Önt az Éves sajtótájékoztatójára, melynek megrendezésére 2024.03.19-én kerül sor.

 

Az Audi Hungaria Zrt.  (cím: 9027 Győr, Audi Hungária út 1., cégjegyzékszám: 08-10-001840 a továbbiakban: Audi Hungaria, vagy adatkezelő) jelen tájékoztató ("Tájékoztató") szerint kezeli az Ön személyes adatait a meghívók kiküldéséhez, kapcsolattartáshoz, vendégregisztrációhoz, illetőleg az eseménydokumentációhoz (fotó- és filmfelvételek) kapcsolódóan. Jelen Tájékoztató tartalmazza a fénykép- és videofelvételek készítésével és felhasználásával kapcsolatos tudnivalókat.

Az Audi Hungariánál elkötelezettek vagyunk személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartjuk az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Audi Hungaria bizalmasan kezeli a személyes adatokat és minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést megtesz, amely az adatok biztonságát garantálja.

 

1.                  Általános Rendelkezések

1.1             Az Audi Hungaria, mint adatkezelő adatai, az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Adatkezelő neve: Audi Hungaria Zrt.

Székhelye: 9027 Győr, Audi Hungária út 1.

Cégjegyzékszáma: 08-10-001840 

Közvetlen kapcsolattartó, akihez kérdés, panasz esetén fordulhat: Tarjányi Vivien, vivien.tarjanyi@audi.hu

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Bajorfi Ákos, e-mail: adatvedelem@audi.hu

1.2             Kapcsolódó jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), továbbá – amennyiben alkalmazandó – az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

2.                  Az Audi Hungaria adatkezelésével kapcsolatos főbb információk

2.1. A rendezvény megszervezése céljából kezelt adatok

Az adatkezelés célja: Meghívók küldése, kapcsolattartás, vendégregisztráció, eseménydokumentációhoz (filmfelvételek)

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, melyet a rendezvényre történő regisztrációval/eseményre történő jelentkezéssel tud megadni. Amennyiben nem járul hozzá az adatkezeléshez, nem tud részt venni az eseményen.

A kezelt személyes adatok köre: A meghívott vendégeink elérhetőségi adatait kezeljük a fent nevezett célból, így többek között nevét (törzsszámát), postacímét, telefonszámát, e-mail címét, illetve az eseményen résztvevő vendégekről készült filmdokumentáció.

Az adatkezelés időtartama: az eseményt követően a fentnevezett célból kezelt személyes adatokat 1 héten belül töröljük. A rendezvényről készült filmeket megőrizzük a vállalati Fotoarchivban.

A személyes adatok megismerésére jogosult személyek köre: a személyes adatokat a G/GP és G/SC terület munkatársai és gyakornokai, valamint a rendezvényen dolgozó Special Event Budapest Kft. munkatársai jogosultak megismerni. 

Személyes adatok továbbítása: a személyes adatok az Audi Hungarián kívül a Special Event Budapest Kft. mint adatfeldolgozó részére kerülnek továbbításra.

Automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is: Az adatkezelő tevékenysége során nem kerül sor automatikus döntéshozatalra, illetőleg nem valósít meg profilalkotást.

2.2. Rendezvényfotók

A rendezvényen fotó-és filmfelvétel készül. Amennyiben Ön nem kíván ezeken a fotókon-és filmfelvételeken szerepelni, kérjük, jelezze azt a rendezvény helyszínén kihelyezett „no foto” matrica felragasztásával. Az Audi Hungaria a felvételeket továbbadhatja szerkesztőségek, médiumok részére további felhasználásra, és amennyiben a felvétel típusára és körülményeire tekintettel szükséges, a hozzájárulását külön is bekérjük.

A felvételek készítésének és felhasználásának célja: Az adatkezelés célja az eseményről történő tájékoztatás az Audi Hungaria külső kommunikációs csatornáin (pl. sajtóinformáció, nyilvánosan terjesztett kiadvány, internet, facebook, instagram stb.) és belső kommunikációs csatornáin (pl. intranet, hírlevél, mynet TV stb.), valamint az esemény dokumentálása, illetőleg adott esetben az Audi Hungaria archívumában történő megőrzés.

Az Audi Hungaria a felvételeket továbbadhatja szerkesztőségek, médiumok részére további felhasználásra, és amennyiben a felvétel típusára és körülményeire tekintettel szükséges, a hozzájárulását külön is bekérjük.

A felvételek készítésének és felhasználásának jogalapja: az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Amennyiben nem járul hozzá az adatkezeléshez, nem készülnek Önről fotók (leszámítva a hozzájáruláshoz nem kötött tömegfelvételnek minősülő felvételeket).

A kezelt személyes adatok köre: az Ön személyéről készült fotók- és/vagy filmfelvételek. 

A felvételek megőrzése: a felvételeket addig kezeljük, míg a felhasználás célja fennáll. A felvételeket archívumunkban addig tároljuk, amíg az esemény dokumentációjához fűződő cél fennáll.

A felvételek készítésében és utómunkában adatfeldolgozóként közreműködő partnerünk készíti el a felvételeket.  

 

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: az esemény nyilvános, azon sajtófotók és videófelvételek is készülhetnek, megismerésre jogosultak továbbá adatfeldolgozóként közreműködő partnereink, valamint az AUDI HUNGARIA Zrt. és Special Event Kft. munkatársai.

 

3.                  Adatvédelmi jogok és jogorvoslat

Az GDPR 15-22. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy az Audi Hungaria által kezelt személyes adatai tekintetében

a)     a személyes adatokhoz hozzáférjen;

b)    a személyes adatok helyesbítését kérje;

c)     a személyes adatok törlését kérje;

d)    a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;

e)     tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja jogos érdek;

f)     a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog; lásd lent);

g)    amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását – levél vagy a meghatározott e-mail-címre küldött elektronikus levél útján – bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Ön a fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmét az 1. pontban megjelölt elérhetőségekre küldheti el. Az Audi Hungaria indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Amennyiben az Audi Hungaria nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet az Audi Hungaria válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére. Az Audi Hungaria minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésre az Audi Hungaria tájékoztatást ad a címzettekről.

Hozzáférés joga

Ön jogosult arra, hogy az Audi Hungariától visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az Audi Hungaria közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Helyesbítés

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Audi Hungaria indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Audi Hungaria indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a)      a személyes adatokra már nincs szükség;

b)      ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)       Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d)      ha a személyes adatokat az Audi Hungaria jogellenesen kezelte;

e)      ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.

Az adatot az Audi Hungaria nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Audi Hungaria korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:

a)      Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Audi Hungaria ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)      az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)       az Audi Hungariának már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)      Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról az Audi Hungaria előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek.

A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Audi Hungaria jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Audi Hungaria a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat az Audi Hungaria közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha

a)      az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és

b)      az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.

Az előző két feltételnek együttesen kell teljesülnie, azaz csak akkor lehet élni az adathordozhatósági joggal, ha Ön hozzájárult adatai kezeléséhez (azaz hozzájárulás a jogi alapja az adatkezelésnek) vagy szerződésen alapul az adatkezelés és az adatkezelés IT rendszerekben úgy történik, hogy emberi beavatkozásra nem kerül sor.

 

Jogorvoslathoz való jog

Amennyiben Ön nem ért egyet az Audi Hungaria válaszával vagy intézkedésével, akkor panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH; székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, web: www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. Utóbbi esetben a per elbírálására a törvényszékeknek van hatásköre. A pert – választása szerint – vagy a Győri Törvényszéken (amely az Audi Hungaria székhelye alapján illetékes) vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. A törvényszékek listájához kattintson az alábbi linkre: https://birosag.hu/torvenyszekek.